Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi mehmet cilsal1
bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… reklam arena 4

Bodrum adı, Evliya Çelebi’nin bahsettiği rivayetten dolayı günümüze kadar gelmiştiryaklaşımı doğruysa; Tarihçi Murat Bardakçı’nın günümüz Bodrum’u için yaptığı “adını zaten kafir kalesinden almış; hileci, kazıkçı olmaları tarihten geliyor” mealindeki eleştirisi yerinde midir?

17’nci yüzyılda yaşamış olan Evliya Çelebi’nin “Kale,  inşa izni alındıktan sonra hile yoluyla yapıldığı için ona Bodurum derler” şeklinde aktardığı rivayet ne kadar doğrudur?

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 1Resim:Luigi Mayer(1803)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi aslında dikkatli okunmazsa, Bodrumu betimlediği satırlar çelişkili gibi durabilir. Aşağıdaki alıntıda da görüleceği gibi Bodrum Kalesi’nden sık sık Bodrine’ diye bahsetmesi günümüz algısıyla kafa karışıklığına yol açabilir.

Evsâf-ı kal‘a-i Bodurum  

Bu Bodrine kral yedi kralın imdâdı ile binâ etmişdir. Menteşe hâkinde Karaova kazâsı nâhiyesidir. Nâ‘ib hükmeder. Kethudâyeri ve serdârı yokdur…

Ve bu Bodrine kalasını binâ eden Bodrine kralın lâşe-i murdârı bir beyâz mermerden mezkûr Bodurum mahzenlerinin limana nâzır köşesinde bir beyâz mermer üzre sûretdir. Ammâ başını bade’l-feth asâkir-i islâm kırmışlar.  Ve bu Bodurum mahzenleri kapusundan içeri bir kat kapu dahi vardıır, şimâle nâzırdır….” (S-104)

https://www.academia.edu/13928910/Evliy%C3%A2_%C3%87elebi_Seyahatn%C3%A2mesi_-_9._Cilt

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 2Yukardaki satırlarda da görüldüğü gibi 1670’li yıllarda Bodrum’a gelen ünlü Seyyah, Bodurum Kalası ve bölgesinin Menteşe Sancağı, Karaova Kazası’na bağlı Naib’li bir nahiye olduğunu yazıyor.1500’lü yıllarda Yarımada’nın henüz idari bir birim olmadığını yukarda belirtilmişti. (yandaki resim temsilidir)

Seyyah, Kale’yi yaptıran kişiden kral diye bahsediyor. Bu kişi, bugün biliyoruz ki o tarihteki(1404) Hospitaller-Rodos Şövalyeleri’nin başı(grand master) Philbert de Naillac’tır; Haçlı Şövalyeleri ise bir krallık değil, dil ve din esasına göre oluşturulmuş birliktir. Evliya Çelebi satırlarındaki bu kralın  adı Bodrine; mahzenler de Bodurum olarak geçer. Oysa Seyyah, ilerleyen yerlerde Bodurum ile Bodrine kelimelerini aynı manada, kale adı olarak kullanmaktadır. Bodrine Türkçe kelime değil; sesten türemiştir belli ki. Seyyah devam ediyor:

“El-hâsıl Anatolu’nun leb-i deryâlarında bu Bodurum kal’ası-misâl sedd-i ıskender yokdur.Cemî-i kâfiristânda Bodrine ve Rodos kal’ası meşhûrdur. Hafizakallâh…           

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 3Yukardaki satırlar birbiriyle çelişkili midir, tesadüf müdür; yoksa bunun başka bir sebebi var mıdır, göreceğiz.

Bu durum akla şunu getiriyor; 9 ve 10’ncu bölümleri içeren orijinal cilt 18.yy’da kaybolmuş, sonra da eserin 3 ayrı tıpkı elyazması ortaya çıkmıştır. Üstelik, bu kopyalar bile fazlasıyla hasar görmüştür. Dolayısıyla, varsa çelişki gibi duran yazıların sebebi bu kopyalar olabilir.(Resim, by C.Thomas Newton-1856)

Yukardaki izahatlardan şu sonucu çıkarmak mümkün; Bodrum adını, bir bodurumluk diye izin alınan yere hileli biçimde mahzenlerden müteşekkül bir kale yapılması rivayetine dayandıran  yaklaşım mantıklı gözükmemektedir. Murat Bardakçı’nın alegorik makalesi bu gerçeği değiştirmez. Onun, “Böyle lahmacun fiyatı olur mu? İnsaf! Kalenizi kuran kafirler de hileciydi, kandırıkçıydı” mealindeki laflarına kızan Bodrumlular, 2014 senesinde “Kardashian poposu seyretmeyi bırakın, o bir Ermeni’dir” diyen ünlü tarihçimizin “siz Latin kökenlisiniz zaten” demediğine şükretmelidir belki de.  (Bkz. Facebook-Eski Bodrum)

2-Orijinal adı ‘Catellum Sanctum Petrum’ olan kaleye, Türkler, ta yapıldığı tarihten itibaren ‘Bodurum Kalası’ diyordu, yaklaşımı.

Bu yaklaşım Prof. Tuncer Baykara’ya aittir. Bodrum kelimesinin kökenine iner ve aslının Grekçe hipodrom dan geldiğini, bir yapının yol yüzeyinin aşağısında kalan kısmı anlamına geldiğini belirtir. Sonra da şöyle devam eder: “Anadolu’da bulunan hipodrom, tiyatro gibi  antik şehir harabelerine Türkler bodurum demektedir Bodurum sözcüğü genel bir ad olup muhtemelen hipodromdan türemiştir. Seferihisar yakınlarındaki Theos, İzmir Selçuk’taki Efesos, Isparta’da Ağlasun yakınlarındaki Sagalassos, Burdur’da şimdiki Gölhisar yakınlarındaki Kybira, Adana Ceyhan’da Hemite köyü yakınlarındaki Kastabala gibi yerlerde, harabe kalıntılara bodurum denmesi bunun kanıtıdır.https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVzdoRVNpanhuX28/view

Bu tespitin, aslında dikkatli okunduğunda Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de içrek olduğu görülecektir. Ayasuluk-Selçuk betimlemeleri bunu açıkça göstermektedir.

https://www.academia.edu/13928910/Evliy%C3A2_%C3%87elebi_Seyahatn%C3%A2mesi_-_9._Cilt

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 4Şehr-i harâb-ı Bodurum

Evâ‘il-i a-sârda şehr-i azîm imiş kim eğer harâbistânını tahrîr eylesek harâb-âbâdın zikrinde fâ‘idesi ve beyânında â‘idesi yokdur. Ve gayri meşhûrun zikrinde me‘âl-i muhassılı olmayan nesnelerin medhi tatvîlinde melâlet vardır. Ve kesret-i kitâbet olmıya deyü bu Bodurine şehrin temâşâ edüp binâ-yı azîmleri sernigûn olup yatır… Zamân-ı evvelde Ayasuluk şehrile bu Bodurine şehri birbirlerine muttasıl imiş. Ammâ bu Bodurine şehrinin dağlarında mağâralar var kim içinde deryâ-misâl âdem gezse gâyib olur…

https://www.academia.edu/13928910/Evliy%C3A2_%C3%87elebi_Seyahatn%C3%A2mesi_-_9._Cilt

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 5Kal‘a-i Bodurine: Kahkahâ-vâr bir kal-a-i üstüvârdır. İçinde Ayasuluk ve Kuşadası şehirlerinin çobanları sâkin olurlar. Abâdân imâret yokdur ammâ cânib-i erba-asında Ayasuluğ’un nâhiye kurâlarının her biri kasaba-misâl kurâlardır…”(s-122) 

Eğer transkripsiyon hatası yoksa, Evliya Çelebi; bodurum, bodurine, bodrine kelimelerini aynı anlamda, ‘harabe’ manasında kullanmış gözüküyor. Bunda herhangi bir çelişki  ya da tutarsızlık var sanılmasın; o günün Türkçesi böyledir. Bu güne kadar Hoca’nın bu tezini yanlışlayacak başka bir tez de henüz ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla, “Antik Halikarnassos üzerinde kurulu olan bugünkü Bodrum şehri, Bodrum ismini günümüze kadar koruyan tek yer olma özelliğine sahiptir.” diyen Prof. Tuncer Baykara’nın, Bodrum’un ismi konusundaki yaklaşımı çok mantıklı durmaktadır. 

Bu arada, harabe, çukur, ören  yerlere ‘bodurum’ dendiğini destekleyecek başka bir kanıtı da ben ekleyim:

Cristoforo Buondelmonti; Floransa’daki İtalyan Santa Maria Oltraarno rahiplerindendir. 1412 yılında Grekçe öğrenmek için sekiz yıllığına Rodos’a atanır. Ege adalarını ve Yunanistan kıyılarını gezer. Gezdiği yerlere ait notlar tutar, haritalar çizer. Kos Adası’nda  tuttuğu notlarında şunları yazar: “Şehrin dışında bir gölün kıyısında ve bir miktar kuzeye doğru, tıp alanında tanınan Hippocrates’in geçmişte yaşadığı yer bulunmakta. Ve bunun hemen yanında da kışın yükselen ve hatta taşan ancak yazın kuruyan Lambi olarak adlandırılan bir kaynak ve göl yer almakta. Lambi; şehrin kuzeybatısında yer alan bir alan olup günümüzde Yeni Halikarnas olarak adlandırılmaktadır ve toprağın oluşturduğu çukur sonucunda bataklık bir bölgedir.”

http://www.istankoy.org/documents/119.html

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 6bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 7http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=7177 (Resim: The British Library)

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 8Mausoleum, bilindiği gibi M.Ö 353-350 yılları arasında yapılmış; M.S 12-15’nci yüzyıllarındaki depremlerle de yıkılmıştır. Bu depremlerin Akdeniz’de milyonlarca insanın ölümüne yol açtığı, kentleri su altında bıraktığı acı bir gerçektir. Antik Halikarnas kenti de bunlardan biridir; kentin yüzyıllar boyu sulak alan(yukarda Lambi diye aktarılan) olarak kalması çok muhtemeldir. Nitekim yukardaki belgeye göre 1420 lerde yapılan gözlem, bölgenin kısmen bataklık kısmen kuru olduğu yönünde yorumlanabilir. (Resim: arkeolojik illustrasyon)

Elimizde Prof. Tuncer Baykara’yı destekleyecek ne tür Osmanlı resmi belgeleri mevcuttur ve bu tezin en zayıf noktası neresidir?

Devam edecek… MEHMET ÇİLSAL

 

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASAYİŞ

OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kaza OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI… bodrum kaza
bodrum kaza OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI… reklam arena 4

Otomobile arkadan çarptığı kazada, ağır şekilde yaralandı. 

Kaza, Turgutreis-Bodrum Karayolu Dereköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyreden 34 yaşındaki Aydın Yalçın idaresindeki motosiklet, bir anlık dikkatsizlik sonucu kavşakta 48 ABP 361 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayıp otomobilin arka camına çarpan Yalçın, ağır şekilde yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu ifade edilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Diğer yandan kazaya karışan motosikletin çarpmanın şiddetiyle koltuğunun yerinden söküldüğü görüldü.

bodrum kaza OTOMOBİLE ÇARPINCA AĞIR YARALANDI…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR… bodrum kent konseyi logo
bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR… reklam arena 4

Bodrum Turgutreis Hüseyin Burnu açıklarında geçtiğimiz günlerde içinde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu göçmenlerin bulunduğu “İlsu 1” isimli 8 metrelik fiber teknenin batarak, 3’ü çocuk 12 kişinin yaşamanı yitirmesi ile ilgili, Bodrum Kent Konseyi’nden basın açıklaması yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında “Yaşam hakkı”, adı üstünde bir ayrıcalık değildir, ayrım gözetmez düşüncesine dikkat çekildi.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Ve bir orman gibi kardeşçesine,

Bu hasret bizim…

İnsanca yaşamaya, eşitliğe, nefretsiz söylemlere, bu dünya hepimizin demeye hasret…

İster Bodrum’da doğup büyümüş olalım, ister burayı evi bilip kalanlardan; Bodrum hepimiz için mavi-beyaz bir mücevher.

Hepimizin Bodrum’a dair ortak duyguları var. Her birimiz bir kez olsun, deniz kenarında oturup Bodrum’un eşsiz maviliğine dalıp gitmiş, çocukluk anılarımızı; gençlik heyecanlarımızı; acılarımızı ve mutluluklarımızı düşünmüşüzdür…

En güzel fotoğraflarımızda Bodrum’un mavi dalgaları vardır fonda…

Vardı… Artık yok!

Kan kırmızı bir renk bulaştı fotoğraflardaki fonlara.

Bodrum’un derin mavilikleri koyulaşıyor… Temiz sularına ölümün karanlığı karıştı, karışmaya devam ediyor… Deniz kenarında yapılan tatlı dost sohbetleri, acı bir iç çekişle bölünür oldu. 

“Bugün 8 kişi ölmüş, bugün 15 kişi ölmüş, ikisi çocukmuş, biri kurtulmuş…”

Ülkeler bu ölümlere engel olmak için, mülteci ve göçmen sorunları karşısında çözüm odaklı stratejiler geliştirmeli ve İnsan haklarını hiçe sayan sınır politikalarına bir son vermelidir. Sadece ülkeler ve yöneticiler değil, mültecilerin yaşam şartlarını zora sokan, ülkedeki hemen her sorundan mültecileri sorumlu tutan ve nefret söylemleri ile süreci yıpratan herkes bu ölümlerin doğal sorumlularıdır.

“Yaşam hakkı”, adı üstünde bir ayrıcalık değildir, ayrım gözetmez. Dil, din, ırk, etnik köken, ekonomik durum gözetmeksizin tüm canlıları kucaklar. Bizler yaşam hakkını kullanarak bir ümitle yola çıkıp ölüme giden insanların acı haberlerini duymak ve okumak istemiyoruz.  Bu ölümlere alışan ve sıradanlaştıran bir insanlığın parçası olmak istemiyoruz. Çocuklara borcumuz var…

Umut yolculuğunda yaşamını kaybeden insanlar için duyduğumuz üzüntü, hepimizin ortak acısıdır. Bizler Bodrum’un huzur dolu sularına her baktığımızda, bu sularda yok olan hayatların acısını kalbimizde hissetmekten yorulduk.

Bu ölümler son bulsun istiyoruz.

Bodrum’un mavi suları yeniden aydınlansın istiyoruz.

Bodrum Kent Konseyi olarak, bu konuda üzerimize düşen her çalışmayı tüm Bodrum’lu hemşehrilerimiz ile birlikte göğüsleyebilmek en büyük tesellimiz olacaktır. Sularımızda kaybolan hayatlara ve acı ölümlere alışmadığımızı, kabullenmediğimizi tüm kamuoyuna bildiriyor ve yetkilileri insan tacirlerine karşı daha fazla önlem almaya çağırıyoruz.

 

 

 

 

 

 

BODRUM KENT KONSEYİ

bodrum kent konseyi BODRUM KENT KONSEYİ: YAŞAM HAKKI AYRICALIK DEĞİLDİR…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

ASAYİŞ

GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

göçmen faciası GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI… G    MEN KAZA
göçmen faciası GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI… reklam arena 4

Bodrum’da dün yaşanan göçmen faciası ile ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. 

Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde Suriye, Filistin ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu “İlsu 1” isimli 8 metrelik fiber tekne battı. Olayda 31 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 3’ü çocuk 12 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde facia ile ilgili olduğu iddiasıyla 2’si yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

Öte yandan olayda yaşamını yitiren göçmenler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazelerin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği, 15 gün içerisinde bir yakını çıkmayanların Muğla’nın Menteşe İlçesi’ndeki Kimsesizler Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

göçmen faciası GÖÇMEN FACİASINDA 5 GÖZALTI…   rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler