Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ…

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… bilinmeyen yonleriyle bodrum kalesi mehmet cilsal1

Bodrum adı, Evliya Çelebi’nin bahsettiği rivayetten dolayı günümüze kadar gelmiştiryaklaşımı doğruysa; Tarihçi Murat Bardakçı’nın günümüz Bodrum’u için yaptığı “adını zaten kafir kalesinden almış; hileci, kazıkçı olmaları tarihten geliyor” mealindeki eleştirisi yerinde midir?

17’nci yüzyılda yaşamış olan Evliya Çelebi’nin “Kale,  inşa izni alındıktan sonra hile yoluyla yapıldığı için ona Bodurum derler” şeklinde aktardığı rivayet ne kadar doğrudur?

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 1Resim:Luigi Mayer(1803)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi aslında dikkatli okunmazsa, Bodrumu betimlediği satırlar çelişkili gibi durabilir. Aşağıdaki alıntıda da görüleceği gibi Bodrum Kalesi’nden sık sık Bodrine’ diye bahsetmesi günümüz algısıyla kafa karışıklığına yol açabilir.

Evsâf-ı kal‘a-i Bodurum  

Bu Bodrine kral yedi kralın imdâdı ile binâ etmişdir. Menteşe hâkinde Karaova kazâsı nâhiyesidir. Nâ‘ib hükmeder. Kethudâyeri ve serdârı yokdur…

Ve bu Bodrine kalasını binâ eden Bodrine kralın lâşe-i murdârı bir beyâz mermerden mezkûr Bodurum mahzenlerinin limana nâzır köşesinde bir beyâz mermer üzre sûretdir. Ammâ başını bade’l-feth asâkir-i islâm kırmışlar.  Ve bu Bodurum mahzenleri kapusundan içeri bir kat kapu dahi vardıır, şimâle nâzırdır….” (S-104)

https://www.academia.edu/13928910/Evliy%C3%A2_%C3%87elebi_Seyahatn%C3%A2mesi_-_9._Cilt

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 2Yukardaki satırlarda da görüldüğü gibi 1670’li yıllarda Bodrum’a gelen ünlü Seyyah, Bodurum Kalası ve bölgesinin Menteşe Sancağı, Karaova Kazası’na bağlı Naib’li bir nahiye olduğunu yazıyor.1500’lü yıllarda Yarımada’nın henüz idari bir birim olmadığını yukarda belirtilmişti. (yandaki resim temsilidir)

Seyyah, Kale’yi yaptıran kişiden kral diye bahsediyor. Bu kişi, bugün biliyoruz ki o tarihteki(1404) Hospitaller-Rodos Şövalyeleri’nin başı(grand master) Philbert de Naillac’tır; Haçlı Şövalyeleri ise bir krallık değil, dil ve din esasına göre oluşturulmuş birliktir. Evliya Çelebi satırlarındaki bu kralın  adı Bodrine; mahzenler de Bodurum olarak geçer. Oysa Seyyah, ilerleyen yerlerde Bodurum ile Bodrine kelimelerini aynı manada, kale adı olarak kullanmaktadır. Bodrine Türkçe kelime değil; sesten türemiştir belli ki. Seyyah devam ediyor:

“El-hâsıl Anatolu’nun leb-i deryâlarında bu Bodurum kal’ası-misâl sedd-i ıskender yokdur.Cemî-i kâfiristânda Bodrine ve Rodos kal’ası meşhûrdur. Hafizakallâh…           

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 3Yukardaki satırlar birbiriyle çelişkili midir, tesadüf müdür; yoksa bunun başka bir sebebi var mıdır, göreceğiz.

Bu durum akla şunu getiriyor; 9 ve 10’ncu bölümleri içeren orijinal cilt 18.yy’da kaybolmuş, sonra da eserin 3 ayrı tıpkı elyazması ortaya çıkmıştır. Üstelik, bu kopyalar bile fazlasıyla hasar görmüştür. Dolayısıyla, varsa çelişki gibi duran yazıların sebebi bu kopyalar olabilir.(Resim, by C.Thomas Newton-1856)

Yukardaki izahatlardan şu sonucu çıkarmak mümkün; Bodrum adını, bir bodurumluk diye izin alınan yere hileli biçimde mahzenlerden müteşekkül bir kale yapılması rivayetine dayandıran  yaklaşım mantıklı gözükmemektedir. Murat Bardakçı’nın alegorik makalesi bu gerçeği değiştirmez. Onun, “Böyle lahmacun fiyatı olur mu? İnsaf! Kalenizi kuran kafirler de hileciydi, kandırıkçıydı” mealindeki laflarına kızan Bodrumlular, 2014 senesinde “Kardashian poposu seyretmeyi bırakın, o bir Ermeni’dir” diyen ünlü tarihçimizin “siz Latin kökenlisiniz zaten” demediğine şükretmelidir belki de.  (Bkz. Facebook-Eski Bodrum)

2-Orijinal adı ‘Catellum Sanctum Petrum’ olan kaleye, Türkler, ta yapıldığı tarihten itibaren ‘Bodurum Kalası’ diyordu, yaklaşımı.

Bu yaklaşım Prof. Tuncer Baykara’ya aittir. Bodrum kelimesinin kökenine iner ve aslının Grekçe hipodrom dan geldiğini, bir yapının yol yüzeyinin aşağısında kalan kısmı anlamına geldiğini belirtir. Sonra da şöyle devam eder: “Anadolu’da bulunan hipodrom, tiyatro gibi  antik şehir harabelerine Türkler bodurum demektedir Bodurum sözcüğü genel bir ad olup muhtemelen hipodromdan türemiştir. Seferihisar yakınlarındaki Theos, İzmir Selçuk’taki Efesos, Isparta’da Ağlasun yakınlarındaki Sagalassos, Burdur’da şimdiki Gölhisar yakınlarındaki Kybira, Adana Ceyhan’da Hemite köyü yakınlarındaki Kastabala gibi yerlerde, harabe kalıntılara bodurum denmesi bunun kanıtıdır.https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfVzdoRVNpanhuX28/view

Bu tespitin, aslında dikkatli okunduğunda Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de içrek olduğu görülecektir. Ayasuluk-Selçuk betimlemeleri bunu açıkça göstermektedir.

https://www.academia.edu/13928910/Evliy%C3A2_%C3%87elebi_Seyahatn%C3%A2mesi_-_9._Cilt

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 4Şehr-i harâb-ı Bodurum

Evâ‘il-i a-sârda şehr-i azîm imiş kim eğer harâbistânını tahrîr eylesek harâb-âbâdın zikrinde fâ‘idesi ve beyânında â‘idesi yokdur. Ve gayri meşhûrun zikrinde me‘âl-i muhassılı olmayan nesnelerin medhi tatvîlinde melâlet vardır. Ve kesret-i kitâbet olmıya deyü bu Bodurine şehrin temâşâ edüp binâ-yı azîmleri sernigûn olup yatır… Zamân-ı evvelde Ayasuluk şehrile bu Bodurine şehri birbirlerine muttasıl imiş. Ammâ bu Bodurine şehrinin dağlarında mağâralar var kim içinde deryâ-misâl âdem gezse gâyib olur…

https://www.academia.edu/13928910/Evliy%C3A2_%C3%87elebi_Seyahatn%C3%A2mesi_-_9._Cilt

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 5Kal‘a-i Bodurine: Kahkahâ-vâr bir kal-a-i üstüvârdır. İçinde Ayasuluk ve Kuşadası şehirlerinin çobanları sâkin olurlar. Abâdân imâret yokdur ammâ cânib-i erba-asında Ayasuluğ’un nâhiye kurâlarının her biri kasaba-misâl kurâlardır…”(s-122) 

Eğer transkripsiyon hatası yoksa, Evliya Çelebi; bodurum, bodurine, bodrine kelimelerini aynı anlamda, ‘harabe’ manasında kullanmış gözüküyor. Bunda herhangi bir çelişki  ya da tutarsızlık var sanılmasın; o günün Türkçesi böyledir. Bu güne kadar Hoca’nın bu tezini yanlışlayacak başka bir tez de henüz ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla, “Antik Halikarnassos üzerinde kurulu olan bugünkü Bodrum şehri, Bodrum ismini günümüze kadar koruyan tek yer olma özelliğine sahiptir.” diyen Prof. Tuncer Baykara’nın, Bodrum’un ismi konusundaki yaklaşımı çok mantıklı durmaktadır. 

Bu arada, harabe, çukur, ören  yerlere ‘bodurum’ dendiğini destekleyecek başka bir kanıtı da ben ekleyim:

Cristoforo Buondelmonti; Floransa’daki İtalyan Santa Maria Oltraarno rahiplerindendir. 1412 yılında Grekçe öğrenmek için sekiz yıllığına Rodos’a atanır. Ege adalarını ve Yunanistan kıyılarını gezer. Gezdiği yerlere ait notlar tutar, haritalar çizer. Kos Adası’nda  tuttuğu notlarında şunları yazar: “Şehrin dışında bir gölün kıyısında ve bir miktar kuzeye doğru, tıp alanında tanınan Hippocrates’in geçmişte yaşadığı yer bulunmakta. Ve bunun hemen yanında da kışın yükselen ve hatta taşan ancak yazın kuruyan Lambi olarak adlandırılan bir kaynak ve göl yer almakta. Lambi; şehrin kuzeybatısında yer alan bir alan olup günümüzde Yeni Halikarnas olarak adlandırılmaktadır ve toprağın oluşturduğu çukur sonucunda bataklık bir bölgedir.”

http://www.istankoy.org/documents/119.html

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 6bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 7http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=7177 (Resim: The British Library)

bodrum kalesi KAL’A-İ BODURUM ve RODOS HAÇLI (HOSPİTALLER) ŞÖVALYELERİ… mehmet cilsal bodrum kalesi 8Mausoleum, bilindiği gibi M.Ö 353-350 yılları arasında yapılmış; M.S 12-15’nci yüzyıllarındaki depremlerle de yıkılmıştır. Bu depremlerin Akdeniz’de milyonlarca insanın ölümüne yol açtığı, kentleri su altında bıraktığı acı bir gerçektir. Antik Halikarnas kenti de bunlardan biridir; kentin yüzyıllar boyu sulak alan(yukarda Lambi diye aktarılan) olarak kalması çok muhtemeldir. Nitekim yukardaki belgeye göre 1420 lerde yapılan gözlem, bölgenin kısmen bataklık kısmen kuru olduğu yönünde yorumlanabilir. (Resim: arkeolojik illustrasyon)

Elimizde Prof. Tuncer Baykara’yı destekleyecek ne tür Osmanlı resmi belgeleri mevcuttur ve bu tezin en zayıf noktası neresidir?

Devam edecek… MEHMET ÇİLSAL

 

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUM DENİZ MÜZESİNDE 460 MİLYON YILLIK FOSİL OLDUĞU BELİRLENDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum denİz mÜzesİ BODRUM DENİZ MÜZESİNDE 460 MİLYON YILLIK FOSİL OLDUĞU BELİRLENDİ… arena fosil resim

Bodrum Deniz Müzesi’nde sergilenmeye başlanan deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon yıllık fosil olduğu belirlendi.

Koleksiyoner  İş adamı Hasan Güleşçi’nin farklı ülkelerden temin ettiği   deniz kabuklarını  Bodrum Deniz Müzesi’ne bağışladı. Deniz kabukları, müzede “Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu” adıyla sergilenmeye başlandı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde görevli paleontolog Serdar Mayda ve ekibi, 46 deniz kabuğu fosili üzerinde araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda 46 deniz kabuğundan bir tanesinin 460 milyon yıllık olduğu belirlendi.

bodrum denİz mÜzesİ BODRUM DENİZ MÜZESİNDE 460 MİLYON YILLIK FOSİL OLDUĞU BELİRLENDİ… 17410445 620x410

Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müze koleksiyonunda 6 bine yakın deniz kabuğu olduğunu söyledi. Koleksiyondaki deniz kabuklarının dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını belirten Cambazoğlu, dünyadaki en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından birisine sahip olduklarını ve fosilleri tarihlendirdiklerini dile getirdi. Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi’nden uzmanların müzeye bağışlanan fosillerle ilgili araştırma yaptığını belirten Selen Cambazoğlu, “460 milyon yıl öncesi ve 1 milyon yıl öncesi arasında tarihlenen deniz kabuklarının fosillerinin müzemizde olduğu anlaşıldı. En eski tarihlenen deniz kabuğu, 460 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Florida’dan gelen bir fosil. Deniz kabuğu fosili ‘Crytiidae’ sınıfına ait.” diyerek Bodrum’da böyle bir fosilin bulunmasının önemine  de dikkat çekti.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 3

Bodrum’da bir diyaliz merkezi çalışanları aylardır maaş alamadıklarını belirterek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylem, patronun tele konferans yoluyla ödeme sözü vermesiyle bugünlük sona erdi. 

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 1Konacık Mahallesinde hizmet veren ilçenin tek diyaliz merkezinde çalışan 24 sağlık personeli bu sabah, ilk seans tedavilerinden sonra hasta alımını durdurdu. Yaşanan olay sonrası hastalar ve hasta yakınları duruma tepki gösterdi. Eylem sonrası diyaliz merkezine ilçe sağlık müdürlüğü görevlileri geldi. Eylem, diyaliz merkezi sahibinin telekonferans yoluyla çalışanlarına söz vermesinin ardından sonlandı. Bugün için verilen ödeme sözünün yerine getirilmemesi durumunda yarın yine hasta almayacaklarını belirten sağlık çalışanları yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Özel diyaliz merkezinin sorumlu doktoru Eylem Uzun ise basın mensuplarına yaşanan olayla ilgili şunları söyledi;

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 2“Çalışanların uzun süreden beri alacaklarını alamamasından kaynaklı bir durum mevcut. Bu duruma istinaden arkadaşlar, şirket yetkilileri birçok kez söz vermesine rağmen alacaklarını alamadığı gibi, hiçbir şekilde avans dahi alamadı. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın çoğu şehir dışından gelerek burada kirada oturan arkadaşlar. Şu an da bugün bir arkadaşımızın 3 aylık kirasını ödemediğinden dolayı evden atılmasından dolayı burada bir infial, bir tepki oldu ve çalışanlar burada sabah birinci seans tedavilerini yapıp hastaları gönderdikten sonra patronun sözünü tutmamasına karşılık olarak işi yavaşlattılar. Bu bir uyarı olarak seslerini duyurmak için yapılan bir eylemdi. İl sağlık müdürlüğüne haber verildi, valiliğe haber verildi. Arkadaşlar bugün hala verilen sözün yerine gelmemesine rağmen hastalar mağdur olmasın diye hasta alımına başladılar ancak yarın da söz tutulmaz ise muhtemelen herkes istifa edecek.”

HASTALAR HALSİZ VE GERGİN ŞEKİLDE BEKLEDİ…

Yaşanan eylem sırasında diyalize girmek için merkeze gelen hastalar ise mağdur oldu. Uzun süre diyalize girebilmek için bekleyen hastalar duruma tepki gösterdi. Diyaliz merkezi hastalarından 70 yaşındaki Tülay Arsal isimli vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi;

özel bodrum diyaliz merkezi DİYALİZ MERKEZİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ… bodrum diyaliz eylem 5“Ben 4 senelik hastayım, mutlaka diyalize girmem gerekiyor biliyorsunuz ölümcül bir hastalık. Ayrıca bir de şikayetimiz var birkaç aydır bizden yol parası da alıyor bu patron. Öğrendik ki hiçbir yerde ne İstanbul, ne İzmir hiçbir yerde servis parası alan yok. Ayrıca yiyeceklerimiz kesildi önceden geldiğimizde kahvaltı veriyordu. Bugünde diyalize girmemiz gerekiyor ama giremiyoruz. Biz haftada 3 defa giriyoruz diyalize yani hayat meselesi bu. Biz can derdindeyiz adam para derdinde.”

İnci Dikmen isimli hasta ise, “Aynı durumdayız, diyalize giremedik bugün personel maaşını alamadığından dolayı bizi diyalize almadılar. 3 Aylık maaşlarını alamıyorlarmış, daha da ötesi varmış. Mağduruz ve zaten personel dayanmıyor buraya gelen gidiyor maaşlarını alamadıkları için. Bizim derdimiz bu mağduruz.”

Diyaliz merkezi sorumlusu Doktor Eylem Uzun’un şirket patronuyla yaptığı telefon görüşmesi sonrası diğer çalışanlarla birlikte gerçekleşe tele konferansta patronun ödeme sözü vermesinden sonra yeniden hasta alımına başlandı. Çalışanlar verilen sözün yerine getirilmemesi durumunda yarın tekrar eylem yaparak toplu halde istifa edeceklerini söylediler.

Öte yandan aynı şirketin Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Söke ilçelerinde de diyaliz merkezlerinin bulunduğu ve buralarda da aynı sıkıntıların yaşandığı belirtildi.

Haber / Foto: kenttv.net

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

CHP BODRUM’DA KARAR VEREMİYOR…

Yayınlanan

açık

emin varol CHP BODRUM’DA KARAR VEREMİYOR… Emin Varol k    e yazisi yeni

Arena Bodrum Haber’in aylar önce ulusal siyasetin ve ulusal medyanın gündemine taşıdığı Bodrum seçimleri, Türkiye gündemine oturdu.

CHP Genel Merkezi’nin, “CHP’nin Kalesi” olarak bilinen Bodrum Belediye Başkanlığı’na aday olan, sekiz aday adayı arasında bir türlü karar verememesi, Bodrum’un Türkiye’nin gündemine yerleşmesine neden oldu.

Mart 2014 seçimlerinde yüzde 51 oy alan, bu nedenle de Bodrum’da seçim kazanacaklarına inanan sekiz CHP aday adayı, Genel Merkezinin kararsızlığı karşısında beklemeye devam ediyor.

CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti’nin adı bile geçmeyen bu entelektüel ve demokrat şehirde, sekiz aday adayı arasından bir kişiye karar verememiş olması, Bodrum CHP seçmeninde de “hayal kırıklığı” yarattı.

Aday belirleme süresinin uzaması, CHP’li seçmenin tepkisinin yükselmesine neden oluyor. Bodrum’da ki CHP’li seçmenin 31 Mart’ta sandığa gitmeme tehlikesi de büyüyor.

Bu nedenle Türkiye gündemine oturan Bodrum, dün Başkent Ankara’da CHP ve İyi Parti’den oluşan Millet İttifakının sözcülerinin de gündemindeydi.

İYİ Parti, Bodrum’un peşini bırakmıyor.

“Bodrum Belediye Başkanlığı’na kim aday olacak?” sorusu, CHP ve İyi Parti arasında hiçbir il ve ilçede olmadığı kadar krize neden oldu.

CHP’yi köşeye sıkıştırmaya devam eden ve Mehmet Tosun isminde ısrar eden İyi Parti “siyasi ataklarına” dün de devam etti.

CHP Parti Meclisi yeni toplanmıştı…

Bodrum konusunda karar verileceğini tahmin eden İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, toplantı devam ederken sürpriz bir açıklama yaparak, “Bodrum konusunda CHP ile anlaştık” dedi.

CHP’yi etkileme amacıyla yapan bu açıklama daha önce de medya üzerinden “Bodrum’da Çatı Aday üzerinde anlaştık” açıklaması da, İyi Parti Genel Merkezinden yapılmıştı.

İttifak’ın ilke kararı olan “CHP’li belediyelerde adayları CHP belirleyecek” şeklindeki ilke kararını da hatırlatan İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Bodrum’un halen CHP’de olduğunu vurguladı ve yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bodrum,  halen CHP’de. Ancak bizim adayımız Sayın Mehmet Tosun, yapılan kamuoyu araştırmalarında çok önde. Mehmet Tosun, büyük bir avantaj sağlıyor. CHP’ye ait olan belediyede rekabet yapınca o da büyükşehir belediyesine yansıyor. İki partinin ortak adayı olarak Sayın Tosun’un, CHP listesinden seçimlere katılacağı yönünde bir anlaşma yapıldı” dedi.

Torun: “Bodrum konusunda henüz bir netlik yok”

Cihan Paçacı’nın bu açıklamasını Parti Meclisi toplantısında öğrenen CHP Yerel Yönetimler Başkanı Seyit Torun, toplantıdan sonra yaptığı basın toplantısında yine Bodrum’la ilgili sorulara muhatap oldu. Ancak CHP tarafında Bodrum konusunda değişen bir şey yoktu:

Soru: Efendim Bodrum konusunda da Sayın Tosun’un aday olacağı, İYİ Parti’den istifa edip, CHP adayı olacağı ifade ediliyor. Cihan Paçacı’nın da bu konuda bir açıklaması var. Sizde teyit eder misiniz?

Seyit TORUN: Arkadaşlar, biz ittifak görüşmelerimizi devam ettiriyoruz, sonlandırmak üzereyiz. Tabi bu görüşmeler esnasında belli değerlendirmeler, belli tartışmalar yapılıyor. Fakat şu anda belli ilçelerimizde olduğu gibi Bodrum konusunda da henüz bir netlik oluşmadı.

Dünyanın tatil cenneti, “Göz Bebeğimiz” Bodrum’un, Başkent Ankara’da ki yansımaları böyle…

Okumaya devam et

Son Haberler