Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM mehmet cilsal bodrum kalesi 3 1
 • bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM Hakan Durna SM Con 05

Prof. Tuncer Baykara’nın Bodrum adıyla ilgili tezi kısaca şöyle de kurulabilir; “Antik hipodrum, podium tiyatro, mabet vb. kalıntılarından oluşan harabat yerlere Bodrum diyen Türkler, harabe halindeki eski Halikarnas kentine Aziz Petrus Kalesi inşa edilmeden önce de Bodrum diyordu”(Resim arkeolojik illustrasyondur)

Dolayısıyla, bu yaklaşımın diğer anlamı şudur; harabe Halikarnas kentine zaten Bodrum diyen Türkler, Aziz Petrus Kalesi’ne de Bodrumdemiştir. Yani, Yarımada, Bodrum adını Aziz Petrus Kalesi’nden değil; Aziz Petrus KalesiBodrum adını Türklerden almıştır.

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 1Yukardaki Evliya Çelebi satırlarının, Hoca’nın bu tezini doğruladığı belirtilmişti; ancak Seyyah’ın o satırları 17’nci yüzyılda kaleme aldığı da unutulmamalı. Tez, ister istemez akla şu soruyu getiriyor:

Harabe halindeki Halikarnas kentine ilk Türk’ün ne zaman ayak bastığı biliniyor mu?

Kaynaklar, Bizans İmparatoru Johannes Vatatzes’in(1222–1254), Hıristiyanlaştırılmış olmaları muhtemel 10.000 kadar Kuman Türkü’nü kadın ve çocuklarıyla birlikte göçebe hayat sürdükleri Trakya’dan kaldırıp, asker köylüler olarak (sipahi) kısmen Avrupa tarafına, kısmen de Anadolu’da Menderes vadisine ve Firikya hudutlarına yerleştirdiğini yazar.(Resim:Temsili gravür)

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 2Aynı kaynaklarda Karya Bölgesi’nin 1261’den itibaren Türklerin istilasına uğradığı, Menteşe Beyliği’nin Karya’nın tamamı ile Likya’nın bir kısmını yani bugünkü Finike taraflarını Hamidoğulları’nın eline geçinceye kadar idarelerinde tuttuğu yazılıdır.

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/der i/arsiv/cilt18/sayi2/403-440.pdf

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 3Ayrıca, denizcilikte ileri düzeyde olup Ege’de varlığını hissettiren Aydınoğulları’nın, antik Halikarnas kentini ve hikayesini duyduğunu da kabul etmek gerek. Belgeler, onların Menteşeoğulları ile bir olup Rodos’u istilaya kalkıştıklarını; ayrıca, deniz ticareti, iskele ve limanları kontrol ettiklerini; Kos, Kaliminos gibi Grek adalarıyla ilgilendiklerini yazmaktadır. Doğu’dan gelen Kayı Boyu Türklerinin, Bizans’ın bu bölgelere yerleştirdiği Kuman Türkleri ile kaynaşmış olması, bu yüzden bölgeyi çok iyi bilmeleri ve mükemmel donanmaları sayesinde etrafa sık sık akınlar yapmalarını sağlamıştı. (Resim: Aspat fotoğraf)

Menteşeoğulları’nın bölgeye geldiği tarihlerde Strobilos’un(Aspat) küçük ama işlek bir liman yerleşim birimi olduğuna daha önce değinilmişti. Çok eski bir Bizans kenti olan Strobilos, muhtemelen Türklerin Anadolu’nun en batısında ilk yerleştikleri ya da hakimiyet kurdukları liman şehriydi. (Resim:Aspat temsili gravür)

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 4https://www.academia.edu/6904720/Sakir_Cakmak-_Strobilos

Menteşe Beyliği Devleti, kıyı yerleşimleri üzerindeki hükümranlıkları sadece deniz değil, kara yoluyla da sürdürmüştü. Dolayısıyla, Yarımada-Milas-Beçin-Mazon (Menteşe) yolu oldukça hareketliydi. Ancak tüm bu hareketliliğe rağmen terkedilmiş, unutulmuş, ören haldeki eski Halikarnas şehri, Türklerin ilgisini çekmemişti. Harabe Halikarnas, uzun yıllar içinden gelip geçilen bir yer olmuştu; ta ki 1400’lerin başında Zephyria adacığı kalıntılarının üstüne Kale inşa edilene kadar…

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 5Eldeki veriler şunu gösteriyor; 1472 yılına kadar Strobilos (Aspat) ve civar küçük karyelerde hayat normal akmaya devam etmişti. Türk, Rum ve az sayıda Yahudilerden oluşan Yarımada ahalisi, Milas ve Beçin ile temas halindeydi. Yahudiler ise muhtemelen Endülüs’ten kaçıp gelebilen nüfustu.

http://english.aspat.com.tr/pg_45_bodrum-history

Yukarda bahsedildiği gibi, Venedikli tarihçi Domenico Maligiero’nun belgelediğine göre, Osmanlılar zamanında(1472) Aspat, Kıbrıs ve Rodos Krallığına ait müttefik ordusu tarafından yağmalanmıştı. Öte yandan, Prof Adnan Diler başkanlığında yapılan arkeolojik kazılarda Bizanslılar döneminde Aspat’ın kıyı boyunca savunma amaçlı sur duvarlarıyla çevrili olduğu ortaya çıktı. Piri Reis’in tepedeki küçük kaleye Usput Kalesi dediği, Evliya Çelebi’nin Kale’yi 700 basamaklı tarif ettiği, değirmen ve hanelerden bahsettiği bilindiğine göre, kazılar bittiğinde Osmanlı dönemine ait yapı kalıntılarına da ulaşılacağı nerdeyse kesin gibidir. (Resim:Şövalye temsili illustrasyon)

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/28_arastirma_3.pdf

Demek ki Kale inşa edildiği sırada Yarımada’da az ya da çok, yerleşik ya da değil Türk nüfus bulunmaktaydı ve bunlar, adını, tarihini bilmedikleri bu harabe Halikarnas şehrinin antik tiyatrosuna, stadyumuna bakarak bodurum diyordu. (Resim: by Choıseul-Gouffıer, Bodrum Mars Mabedi)

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 6Çok ciddi bir araştırma Bodrum Yarımadası’nda 16’ncı yüzyılda, Karaova’da (Mumcular) bulunan yedi hanelik Hıristiyan nüfustan başka Gayrimüslim köy veya cemaatlerinin bulunmadığını yazar. Bunun sebebi yukarda bahsedilen 1472’deki istila, yağma olabilir. (Bodrum Yarımadası’nın Tarihi Coğrafyası-2017 Kitap s-16, Prof Ahmet Özgiray- Prof M.Akif Erdoğru)

Kale’ye Bodrum dendiğine dair bazı 16’ncı yüzyıl belgeleri:

Latince orijinal adı Castellum Sanctum Petrum olan Aziz Petrus Kalesi, 16’ncı yüzyıl sonrasının Osmanlı yazılı belgelerinde (Rodos Ruznamesi, Piri Reis Kitab-ı Bahriye’si, Matrakçı Nasuh Süleymannamesi ve Mühimme Defterleri vb.) Bodrum Kal’ası şeklinde yer almıştır. İşte örnekleri;

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 7(Kale Resim:by C.T.Newton)

-1522’de Rodos Seferi’ne çıkan ordu günlüğünde (ruzname) adanın fethedildiği ve Sultan Süleyman’nın deve güreşi seyrettiği günlerin birinde İstanköy, Tahtalı ve Bodrum kalelerinden itaat-biat haberi geldiğini yazar:

“ …bugün hüdavendigar-ı gerdun iktidar birkaç muhar besirek enirek develeri birbiriyle güreşdirüb durup temaşa eyledi ve bugün güç olsa gerekidi geri te’hir olundu ve cezire-i istanköy ve kal’a-i tahtalu ve kal’a-i bodrum itaat et-etdükleri haberi geldi..

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 8http://dergipark.gov.tr/download/article-file/58549

-5 No’lu Mühimme Defteri’nde Menteşe Beyi’ne gönderilen bir ferman yer almaktadır. Bu ferman, Bodrum Kalesi Darendesi Ali’nin mektubuna istinaden verilen hükümdür: (Resim: Kale Darendesi – temsili illustrasyon)

Menteşe beyine (1565-66 Defter-i Mühimme)

Yazıldı. Mustafa danismende virildi. Dizdârın hısmı isim…

Mentese beyine hüküm ki:

Bodrum nâm kal‘a topçubasısı olan dârende Ali mektûb gönderüp topçu neferleri kendüye mürâca-at itmeyüp kal‘a-i mezbûre dizdârından icâzet alup her kande istelerse gidüp kal‘ada topçuluk hıdmeti hâlî kalup mîrî hıdmet vâkı‘ oldukta topçu neferi bulunmaz deyü i‘lâm itmegin buyurdum ki, Göresin arz eyledügi gibi ise topçu neferlerine tenbîh eyliyesin ki topçubası olanlara itâ‘at eyleyüp min-ba‘d topçılık hıdmetin hâlî ve mu‘attal komıyalar.

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/osmanli-arsiviyayinlar/5_nolu_muhimme_ozet_ indeks.pdf (Resim: Temsili gravür)

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 9-1520-1537 yıllarını anlatan Matrakçı Nasuh Süleymannamesi de Bodrum Kalesi’nden bahsediyor. Haber-i meftûh-şüden-i Kal‘a-ı Tahtalu ve Lendos ve Şeytân Hisâr[ı] ve İstânköy ve Bodrûm ma‘-tevâbi‘ vü levâhık Andan sonra anede-i abede-i iblîs-i pür-teblîse makarr olan Tahtalu ve Lendos ve Şeytân Hisârı nâmla iştihârları varidi…ve Menteşe civârında Akdeniz kenârında bir hisârları dahi varidi ol hısn-ı hasînün diyâr-ı Rûm’da Bodrûm âdile iştihârı varidi ol kal‘a-ı meşhûre dahi Rodos’un tevâbi‘inden idi şi‘âr-ı itâ‘ati izhâr idüp sûret-i ihtiyârda ıztırârla hisârı virdiler. Tav‘an ve rev‘an feth olan kal‘alarun her birine bir mu‘temed dizdâr ve kifâyet mikdârı hisâr erleri ta‘yîn olunup içleri âlât-ı darb u harble doldı.

http://www.academia.edu/8234146/Matrak%C3%A7%C4 B1_Nasuhun_S%C3%BCleymannamesi_1520-1537_

-Piri Reis Kitab-ı Bahriye’si; Sıravolos, İstanköy(Kos), Gereme (Gökova) Körfezi’ni haritalarla anlatırken Bodrum’dan sık sık bahsetmektedir. (Resim:Kale temsili gravür)

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 10İstanköy Adası, Bodrum Limanı (sayfa 209) …Narince Hisarı’nı daha evvel anlattık. Bu hisardan Bodrum Kalesi onsekiz mildir…Bodrum Kalesi’ne yakın olan Sığır Adası boğazından gemiler geçemez. Dikkat etmek lazımdır. Vesselam.”

Gereme Körfezi, (sayfa 212)…Bodrum, bir küçük kaledir. Önünde güzel geniş bir liman vardır. Tabii bir koydur. Koy ağzına kıble tarafından rüzgar girmemesi için kafir zamanında taş koymuşlardır. Limana bu taşların ortasından girilir. Çünkü ağız bırakılmıştır..” http://www.kitapso.com/piri-reis-kitab-i-bahriyye-1-2/

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 11(Resim: Piri Reis Haritası, Kalimnos-Kos-Bodrum / haritadaki siyah ada, Karaada’dır; karşı çaprazındaki ilk koyun sağ ucu ‘8’ rakamı işaretlidir ve Bodrum Kalesi olarak kodlanmıştır.)

Yukardaki 16’ncı yüzyıl belgeleri Kale’ye Bodrum dendiğinin resmi kanıtıdır; ama harabat halindeki antik Halikarnas kentine yazılı belgelerdeBodrum dendiğine dair herhangi resmi bir belge bulunmamaktadır. Örneğin bu belgelerden biri Sıravolos(Isravolos) Kadısı’na 1528 tarihinde 15 akça, 1530’da ise 10 akça yevmiye verildiğini yazar.

Prof Tuncer Baykara’nın tezinin en zayıf yanı, Piri Reis belgeleri başta 16’ncı yüzyıl kayıtlarında Kale’nin adı Bodrum yazıldığı halde,Yarımada’nın neden Sıravolos(Isravalos) olarak yazıldığıdır. Zira, deprem felaketleri kıyı kenti Myndos’u (Gümüşlük) da harabeye çevirmişti, Yarımada’nın nerdeyse tamamı kalıntıyla doluydu ve 16’ncı yüzyılda Kale içinde az çok nüfus vardı, civardaki karye-köyler de boş sayılmazdı. Yarımdada’da sadece Osmanlı idari hakimiyeti değil Türk-Müslüman hayat tarzı da çoktan başlamıştı. İmarata rağmen harabistan vaziyet yok olmamıştı. Tam da bu yüzden Tuncer Hoca’nın tezine göre ahali yaşadığı yerin adını Bodurum koymuştu; ancak her nedense, Yarımada, idari yerleşim birimi olarak kayıtlara bir türlü Bodrum olarak geçmemişti!

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM bodrum kalesi 12Öte yandan, Hoca’nın, Kale’nin yapıldığı yıl olarak verdiği 1415 yılı, inşaatın bittiği tarih değilse eğer, bu durum günümüz kaynakları ile tam örtüşmemektedir. Malta dahil batı kaynaklarında 1402-1409 yılları inşaat başlangıcı olarak kabul görmektedir. Yukarda kaynağı aktarılan 1420 yılı ise Kale’nin 3 kulesinin bittiği tarih olsa gerektir. Bu tarihlerin, Kale yapımı için kiminle görüşme yapıldığı ve iznin kimden alındığı açısından önemi bulunmaktadır.

(Resim:temsili illustrasyon)

Devam edecek…. Mehmet Çilsal

 

bodrum kalesi HALİCARNASSUS – BODURUM – CASTELLUM SANCTUM PETRUM mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 3 1
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 2
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… Hakan Durna SM Con 05

Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım.

Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını, halkı, yatırımcıyı kırdılar. Onlar benim gibi değiller, masanın öbür tarafında hiç oturmamışlar bile. Ben ise masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim”
“Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da büyükşehir yolunda, iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular!
Yerel seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, programına Muğla’nın cennet köşelerinden biri olan Köyceğiz’de devam etti.  Sabah esnaf ziyaretleri ile başladığı ziyaretlerini Köyceğiz genelinde sürdürdü.

“ATATÜRK’ÜN ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’ SÖZÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Dünya’da “Sakin Şehir” listesine giren ender yerlerden biri olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesini ziyaret eden Mehmet Kocadon, “Bizleri içtenlikle büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılayan Köyceğiz halkına, Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahalle sakinlerine, çok değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Ulu önderimiz Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü yaşatmak için çalışacağız, çiftçimizi üretime teşvik ederek kooperatifler, birlikler kurarak köylümüze çiftçimize ürettiği ürünlere alım garantisi sunarak kırsalımızı zenginleştireceğiz. Köyceğiz’imizin özellikle narenciye ürünleri -Bodrum’da da Bodrum mandalinası örneğinde olduğu gibi- yapacağımız bu tür çalışmalar ile hak ettiği değeri alacak! Ben 17 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfının da başkanlığını yapıyorum. Dünyanın dört bir yanında katılacağımız fuarlarda, Muğla’mızın bütün güzelliklerini ayrı ayrı tanıtacağız. Kırsalıyla kentiyle kıyısıyla Muğla bir marka olacak, tüm Muğla kazanacak!” dedi.
Önce Köyceğiz pazarını gezerek pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Adayı Kocadon, gün içinde kahveleri ve bölge esnafını da ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Tek çarenin halkla aynı dili konuşabilen, halkın içinden gelmiş bir belediye başkanı olan Mehmet Kocadon’da olduğunu ifade ederek, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini, bu nedenle özellikle üreticilerin yaşadıkları sorunları yakından bildiğini belirtti. Kıyı ile kırsalı buluşturan projeler üreterek hem üreticinin hem turizmcinin hem de esnafın kazanması, zenginleşmesi için birlik beraberlik içinde Muğla’yı yönetmenin sözünü verdi.
Başkan Kocadon, Köyceğiz’in Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahallelerini de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise DP Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Köylü tarafından organize edilen etkinlikte, Köyceğizli muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 2 1

KÖYCEĞİZLİLER İSTEDİ BAŞKAN KOCADON SÖZ VERDİ…

Muhtar Sadık Karaduman, Mehmet Kocadon’u ‘markaların adamı’ olarak takdim ettiği konuşmasında, “Sayın başkanımız markaların adamıdır, Bodrum mandalina lokumundan tutun da kolonyasına kadar. Köyceğiz’de eksik olan bir şeyler var. Turunçgiller diyarında olmamıza rağmen markalaşamadık. Ramazan Festivali yaparız ama Portakal Festivali yapmayız. Ben bu konuda Sayın başkanımdan yardım istiyorum. Sayın başkanımız bizi 2 yıl önce de yemeğe davet etmişti. Bizim Muhtarlar Derneğimizin oluşumunda başkanımızın büyük bir yeri vardır. Bizim Sayın Mehmet Kocadon Başkan’dan iki isteğimiz var: Birincisi, su kaynağımız çok yakın olmasına rağmen su fiyatlarının çok yüksek olması. İkincisi de turunçgiller diyarında olmamıza rağmen meyve suyu sıkma fabrikamız yok. Bu konularda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“BEN HİZMET İÇİN GELİYORUM. KOLTUKTA OTURMAK İÇİN DEĞİL!”

Bodrum’u dünya markası yapmak için 20 yıldır görev başında olduğunu, milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Mehmet Kocadon, “Muhtarlarımızla uzun zamandan beri görüşüyorum. Biliyorsunuz Bodrum artık festivaller kenti oldu. Bu kadar çok hem yerel hem de uluslararası festivaller yapılan başka bir ilçe hiç duydunuz mu? Köyceğiz gibi doğa harikası bir yerde, dünyanın en güzel festivallerini yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bodrum mandalinasını yaşatmak için büyük bir emek verdik. Başından beri en büyük destekçilerden biriyim. Bodrum Turunçgil Üretici Birliğimizi kurduk ve mandalinamızın değerlenmesi için -muhtarımın da dediği gibi- elimizden geleni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Hedefim tüm Muğla’da birlikleşmeyi desteklemek, üreticilerimize umut olmak. Değerli muhtarım, sizlerin istekleri halkın istekleridir ve benim için bir emirdir. Çünkü ben hizmet için geliyorum. Koltukta oturmak için değil. Gönüllerin başkanı olmak bunu gerektirir. Su konusunda da gerekli iyileştirmeleri yapacağım. Vatandaşımız maalesef büyükşehir sürecinden itibaren bu konuda çok dertli. Hiç merak etmeyin, öncelik olarak 31 Mart’tan sonra su sorununu acil olarak gündeme alacağım” diye konuştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 4

“HALKIN HALİNDEN ANCAK HALKIN İÇİNDEN GELMİŞ BİR BAŞKAN ANLAR”

Mehmet Kocadon, bürokratların yönettiği Muğla Büyükşehir Belediyesi değil, seçilmişlerin ve halkın  istek ve talepleri ile yönetilecek bir Muğla için bu göreve talip olduğunu da ekleyerek, “Dikkat ettiyseniz Mehmet Kocadon ismi bir çığ gibi her gün biraz daha büyüyerek geliyor. Çünkü Muğla halkı Mehmet Kocadon’u her gün biraz daha iyi tanıyor. Ben 2016’dan beri Muğla büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım, 45 günlük aday değilim. Muhtarlarım da bunu bilir, ekiplerim hep gelip onları ziyaret ettiler. Sivil toplum kuruluşu başkanlarını da hep ziyaret etmişimdir. Ancak şimdi bazı laflar duyuyorum ve üzülüyorum. Hayır, arkadaşlar ben ittifaklar bozulduktan sonra Muğla büyükşehir Belediyesi’ne aday olmadım, ben çok öncesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ettim. Bir büyüğümüzün ismi açıklandı, kendisine de hayırlı olsun dedik, kenara çekildik. Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da, büyükşehir yolunda iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular! Ulaşamadığım muhtar yok, bugün bile birçoğu burada. Birçok muhtar arkadaşım var ve hepsine de ulaştım. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm, halkımızın yaşadığı bütün sıkıntıları, dertleri biliyorum. 20 yıldır Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorum ki, kolay değil Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmak. Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım. Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını kırdılar, halkı kırdılar, yatırımcıyı kırdılar. Benim gibi değiller, daha doğrusu masanın öbür tarafında oturmuş insanlar değiller onlar. Ben masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim” dedi.

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… Beh et Saatc
 • behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… mehmet tosun banner 2
 • behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün talimatı sonucu açılan davayla, Fethiye İskelesi’nin Fethiye Belediyesi’nin elinden alınmasına İzmir Bölge Mahkemesi ‘dur’ dedi. 

Muğla 1’nci İdare Mahkemesi’nin iskelenin büyükşehir belediyesine verilmesi yönündeki kararını iptal eden üst mahkeme, iskelenin kullanım hakkının Muğla Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nu tarafından yeniden belirlemesini istedi.

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… Fethiye  skelesi

Fethiye İskelesi’nin kontrolü 1958 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından Fethiye Belediyesi’ne verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60 yıl boyunca idaresi Fethiye Belediyesi’nde kalan, yat yanaşma ve bağlama gelirleriyle ilçedeki belediye hizmetlerinin gerçekleşmesine katkı sağlayan iskelenin kontrolünü almak istedi. Fethiye Belediyesi’nin bu talebi geri çevirmesi üzerine Muğla 1’nci İdare Mahkemesi’ne Başkan Osman Gürün’ün talimatıyla dava açıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme iskelenin kontrolünü, gelirleriyle birlikte Fethiye Belediyesi’nden alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. Fethiye Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Behçet Saatcı ise kararın bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne taşınmasını istedi. Muğla 1’nci İdare Mahkemesi’nin iskeleyi büyükşehire veren kararını iptal eden üst mahkeme, oy birliğiyle iskelenin kullanım hakkının Muğla Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nu tarafından yeniden belirlemesini istedi. Önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak komisyonun iskeleyi Fethiye Belediyesi’ne geri vermesi bekleniyor. Bu karar Fethiye Belediyesi’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne karşı kazandığı hukuk zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… fethiye iskelesiSaatci; Gasp edilen hakları geri alacağız…

Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Behçet Saatcı, “Fethiyeliler beni ilçenin haklarını savunmam için seçti. Yoksa bende elimi göğsümde birleştirip, koltuğumda oturup ‘bana ne’ diyebilirdim. Ama biz böyle yönetmeyeceğiz. Muğla’da 13 ilçe belediye başkanı benim çalışma arkadaşlarım olacak. Dava yoluyla ilçelerin elinden alınan tüm gelir kaynaklarını geri iade edeceğiz. Adaletle nasıl büyükşehir belediyesi yönetilirmiş, tüm Muğla’ya göstereceğiz. 60 ayda davalar yoluyla ilçelerin tüm gelirlerine hunharca el koyanları Muğla halkının takdirine bırakıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin usulsüz işlemlerine yargı ‘dur’ diyor. İskeleyi Fethiye halkı güle güle kullansın.” dedi.

Fethiye Belediyesinin Büyükşehire karşı hukuk zaferi…

Fethiye Belediyesi’nin büyükşehire karşı kazandığı hukuk zaferleri ise şu şekilde sıralanıyor;

Büyükşehir yasası sonrası Muğla Valiliği tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne verilen Göcek Yat Çekek Yeri, açılan dava sonucunda yeniden Fethiye Belediyesi’ne devir edildi. Büyükşehir belediyesi tarafından yerin tahsisinin engellenmesi ve ihalenin iptali için açılan davalar kazanılarak bölgenin en büyüğü olan Şehit Fethibey Parkı inşa edildi. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi tarafından, Fethiye Belediyesi’ne 1 adet vaktör ve 2 adet pikabın kullanım hakkı için dava açıldı. Dava kaybedilince Fethiye Belediyesi’nin araçları elinde kaldı.

behcet saatci İZMİR BÖLGE MAHKEMESİNDEN OSMAN GÜRÜN’E KÖTÜ HABER… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU…

Yayınlanan

açık

Tarafından

muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… VAL L K  Z N BELGES
 • muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… mehmet tosun banner 2
 • muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… Hakan Durna SM Con 05

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerince; taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren işletmelere Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Yetki belgesi başvuruları; e-posta adı ve şifre ile Ticaret Bakanlığının web sayfasında yer alan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılmaktadır.

İlimizde Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden bilgi girişi yaparak başvuruda bulunan işletmeler, Ticaret İl Müdürlüğümüzce ziyaret edilmekte, durumlarının yönetmelik hükümlerine uygun olduğu tespit edilenlere yetki belgesi verilmektedir. 05/09/2018 tarihinden bu yana TTBS üzerinden başvuru yapan 204 adet işletmeye yetki belgesi düzenlenmiş olup; verilen yetki belgelerinin geçerlilik süresi Beş (5) yıldır.

Anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Haziran 2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardan Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmadan yetki belgeleri düzenlenmektedir.

Ayrıca; Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde; “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması” ile 6 Maddesinin 2. fıkrasında; “Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.” hükümleri bulunmakta olup; yetkisiz kişi ve kurumlardan alınan belgeler ile yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir. Meslek mensuplarının bu hususta mağduriyet yaşamamaları için, yetkisi olmadan Mesleki Yeterlilik Belgesi verdiğini ileri süren kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir.

Öte yandan Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi,  başvuru sahiplerinin bağlı bulunduğu odadaki sicil kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınarak sistem tarafından otomatik olarak düzenlendiğinden, meslek mensuplarının yetki belgesi için başvuru yapmadan önce sicildeki unvan ve adres bilgilerini kontrol edip, varsa hatalı bilgileri düzelttirmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.

muĞla valİlİĞİ MUĞLA VALİLİĞİNDEN TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ HAKKINDA DUYURU… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler