Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi Mehmet  ilsal yaz  dizisi 7
 • bodrum kalesi mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi Hakan Durna SM Con 05

Bodrum St. Peter Kalesi’nin inşa sürecinde iki önemli evre; Rodos ve İzmir…

Akdeniz’de, tarihte Rodos kadar rol oynamış bir ada daha yoktu” dense, yeridir.Gerçekten de Rodos, sadece Antik Halikarnas’a kale yapılmasına giden süreçte değil; aynı zamanda Türklerin tüm Ege ve Akdeniz’e hakim olmasında da kilit rol oynamıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 1( Resim 1: Rodos, gravür)

Bu yüzyıllar, Moğol akınlarının kabus derecesinde tehlike arzetmeye devam ettiği; Bizans İmparatorluğu’nun Korsanlar, Latinler, Papalık ve Türkler tarafından istila edildiği yıllardı.

Akdeniz korsan kaynıyordu; ama bir o kadar da Katalan, Sırp, Arnavut gibi paralı askerlerle doluydu. Bunlar arasında Türklere dahi rastlamak mümkündü. Bizans İmparatoru’nun 13’ncü yüzyıla girerken Akdeniz’deki korsanlık faaliyetlerini durdurmak maksadıyla getirttiği Catalunya ve Calabriyalı paralı askerlerin bazıları İmparator’u terketmiş; bazıları Hospitaller Şövalyeleri ile bazıları ise Türklerle bir olarak Grek topraklarını istilaya gitmişti. Atina dükalığı böyle kurulmuştu mesela.

Bizans İmparatoru, tasarruf için Ege limanlarındaki donanma gemilerini tasfiye yoluna gidince, bu durum en çok Türklerin işine yaramıştı. Rum gemici, tersane işçisi, esnafı işsiz kalınca korsanlığa merak salmış ve zengin Latin tüccar gemilerinde yevmiyeli olarak çalışmaya başlamıştı. Aydınoğulları Beyliği Donanması, işte bu işsiz güçsüz yerli Rumlardan kurulmuştu. Ege kıyılarını fetheden ve kendi küçük beyliklerini kuran Türkler, birkaç gemi inşa eder etmez adalara saldırıyordu. Yine de Türk denizcilerinin ciddi bir tehdit haline gelmesi 1330’lardan sonra mümkün olabilmişti.

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Resim2: Korsanlar, temsili)

Küçük Asya’da, 13.yy’ın sonlarında Osmanlı, Ramazan, Dulkadir, Saruhan, Menteşe, Aydınoğulları gibi pek çok küçük beylik devleti kurulmuştu bile. Papalık, Ceneviz, Venedikliler arasında nasıl ki anlaşmazlıklar mevcutsa, Türk beylikleri de aynı şekildeydi. İttifaklar bir kurulup bir bozuluyordu. Örneğin 1330’larda, Aydın ve Saruhanoğullarına karşı Menteşeoğulları ve Venedikliler ittifak halindeydi. Yüzyılın ortalarında bu ittifak bozulmuş, Menteşeoğulları saf değiştirmişti.

Öte yandan, Avrupa asilleri, soylu zengin aileler, Ege ve Küçük Asya’da kendi küçük devletlerini kurmak için adeta aralarında yarışıyor; Levant’a yelken açıyorlardı. Lesbos’daki (Midilli) Gattilusi, Chios’taki(Sakız) Zaccaria, Naksos’daki Marco Sanudo, Ios’taki Menego Schiavo dükalıkları bunların bazılarıydı. Yeni kurulan bu Latin dükalıkları arasındaki ilişkiler her zaman dostâne bir görünüm arzetmiyordu… Türk tehlikesinin ortaya çıkışı, sanıldığının aksine, bir tarafta Hıristiyanların diğer tarafta Müslümanların yer aldığı iki düşman kampın teşekkülü ile sonuçlanmamıştı. Hıristiyanlar zaten derin ayrılık ve çatışmalarla çalkalanmaktaydı. İki büyük denizci güç, Venedik ve Cenova sık sık birbiriyle savaşıp duruyordu.

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 3(Resim 3: Türk istilaları, temsili)

İstilacı Türkler; Eğriboz, Mora, Teselya’dan Çanakkale’ye kadar tüm kıyı ve ada halklarını tedricen haraçgüzârları haline getirmişti. Öyle ki, Cenevizli Salgruzo di Negro gibi denizlerde dolaşan Latin savaşçılar Türklerin hizmetine bile girmeyi kabul etmişti. Latin Dükalıklar, güvenliklerinin sağlanması karşılığında Türklerin talep ettiği yıllık haracı ödemeyi kolay bir çözüm addetmişler ve kendi egemenliklerini korumak adına teb’alarından ek vergiler toplamaya razı olmuşlardı.

(Bkz “Changing Masters in Aegean” Elizabeth A. Zachariadou, Çeviren: Doç.Serdar Çavuşdere)

Rodos’a ilk Türk hücumu 1300’lerin başında Menteşeoğlu Mesud Bey tarafından yapılmış ve Ada’nın büyük bir kısmı ele geçirilmişti. 1302-1303’de yaşanan deprem paniğinden de faydalanarak çeşitli yağma akınları düzenleyen Menteşeoğulları arasında çıkan kavgalar sırasında İbrahim Bey Şövalyeler ile işbirliğine gidince, bu ilişki savaş sebebi sayılmış; adanın kadim halkı Rumlar diğer beyin tarafını tutarak Şövalyelere karşı Türkmenler ile askerî işbirliği yapmıştı. Buna rağmen, Rodos, 1309’un sonunda Şövalyelerin eline geçmişti. Menteşeoğlu Türkmenleri, Cenovalı Korsan Antonio Spinola’nın desteği de dahil her yolu sık sık denediyse de Ada’yı bir daha ele geçirememiş; 1318’den itibaren bu kez Aydınoğlu Türkmenleri’nin korsan akınları başlamış ama tüm bunlar sonuçsuz kalmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 4(Resim 4: Rodos haritası-kartograf, Piri Reis)

Tüm adalarda olduğu gibi Rodos’un fethi esnasında da yerli halk çok acı çekmişti. Ahalinin bir kısmı öldürülmüş, önemli bir kısmı köle olarak satılmış, pek çoğu da yerlerinden edilmişti.

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 5(Resim 5: Köle ticareti, gravür)

Bazı Rumlar, daha iyi bir yer edinme arzusuyla oğullarını katolik tarikata vermek istese de talepleri geri çevrilmişti.

Rodos’un yeni hakimi Şövalyeler, adaya ilk olarak bir hastane kurmuş; ardından da kale ve sur yapımına girişmişti. Böylece Rodos, çok geçmeden korsan barınağı haline gelmiş ve burdan düzenlenen saldırılar İskenderiye-İstanbul güzergâhında seyreden ticaret gemilerini hedef almaya başlamıştı. Ada’yı adeta bağımsız bir devlet gibi yönetmeleriyle birlikte de artık heryerde Rodos Şövalyeleri olarak nam salmışlardı. (Bkz, “Haçlı Korsanlar: Saint Jean Şövalyeleri ve Akdeniz’de Haydutluk”, makale-Ayşe Devrim Atauz)

Haçlılar Birliği, Dodecanese’in(12 Adalar) en büyük adası olan Rodos’u üs haline getirdikten sonra, Bizans İmparatorun’dan diğer adaların üstünde toprak parçaları satın almaya başlamıştı. Kos, Simi, Kastellorizo ​​ve hatta Bodrum(!) bunların arasındaydı. (Bkz.-Sayfa 761, Alan V. Murray, ed. The Crusades. Santa Barbara)

Hospitaller savaşçı tarikatı, Anadolu kıyılarında, Teke’de Makri Körfezi’nden Çukurova (Kilikya)’ya kadar birçok önemli deniz üssünü zaptetmişti. (Batı Anadolu’da Yükselen Denizci Gâzî Beylikleri, Bizans ve Haçlılar –Prof Halil İNALCIK)

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 6(Resim 6: Şövalyeler, temsili)

Rodos sürecinde, Haçlılar Birliği’ne ait Avrupa’daki manastır bölgelerinin “Langue” (dil) birliklerine ayrılmasıyla diller sistemi ortaya çıkmıştı. Şövalyeler başlangıçta beş ayrı ülkeden gelen birlik oluşturmuşken, sonradan dil bölge sayısı yediye yükselmişti. Bunlar; Provence, Auvergne, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya idi…Daha sonra sekizinci dil olarak Kastilya (Portekiz) bölgesi de tarikata alınmıştı…(Bkz – Sayime Durmaz, Kuruluş sürecinden Malta kuşatmasına Hospitalier Şövalyeleri – David Nicolle, Knight Hospitaller-2),1306-1565)

Akdeniz’de ticari hayat ve ittifaklar

Akdeniz-Ege korsan kaynasa da Ceneviz ve Venediklilerin rekabet içinde oldukları bir ticaret deniziydi. Doğu Akdeniz’de Yahudi ve Rumları bir kenara itip bölgedeki tekeli ele geçiren bu iki tüccar devleti, büyük ordulara sahip değildi; bu yüzden de kim hegemonya kurmuşsa ona yanaşıp işlerini yürütmeye çalışıyorlardı. Kuzey ve Doğu Karadeniz’de(Kafkas-Kırım) hükümranlığını sürdüren Altınordu Devletine ait ürünlerin de, Anadolu’daki ürünlerin de nerdeyse tamamını bunlar satın alıp Avrupa dünyasına satıyorlardı. Dolayısıyla hem Ceneviz, hem de Venedik tüccarları, Türk dünyası halklarının refahı açısından çok önemliydi.

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 7(Resim 7: 14.YY Akdeniz’de ticaret, temsili)

Venedik ve Cenevizlilerin arasındaki amansız mücadele, biryandan korsanlığın görülmemiş derecede artışına, dolayısıyla yerli Rumların Latin efendilerine karşı düşmanlığına yolaçarken, bir yandan da Ege dünyasında Türkmen yayılışını hazırlayıp kolaylaştırmıştı. Rumlar ve Türkmenler aynı ortak düşmana karşı işbirliğine gitmiş; Ege adalarını, Mora’yı ve Yunanistan’ı egemenlik altına alan ve sömüren Latin soylusu efendilere karşı kader birliği yapmıştı… Türkmenlerin başlıca rakipleri Cenevizliler ve Rodos Şövalyeleri olmuştu. (Bkz. Batı Anadolu’da Yükselen Denizci Gâzî Beylikleri, Bizans ve Haçlılar –Prof Halil İNALCIK) bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 8(Resim 8: Akdeniz’de hegemonya savaşlarından biri, minyatür)

Öte yandan, Papalığın bu yıllarda Memluklerle ticareti yasaklaması(aforoz) Şövalyeleri mecburen Türklere yönlendirmiş ve Menteşe Beyliği ile aralarında sağlam ticari temellere dayanan ilişkiler kurulmasına yolaçmıştı. Menteşe Beyliği batının hububat, at ve diğer bazı erzak temininde önemli bir ticaret kapısı olmuştu. (Bkz. Ortaçağ Akdenizi’nde Menteşe Beyliği’nin iktisadî faaliyetleri ve at ticareti, Doç.Tülay Metin) 

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 9(Resim 9: Haçlı Donanması, minyatür)

Aydın-Menteşe Beyliği donanmaları ile Hospitaller (Rodos) Şövalyeleri-Cenova kuvvetleri arasında Batı Anadolu kıyılarında 1310-1319’larda cereyan eden savaşların ardından, Atina’daki Katalanlar’ın Türklerle ittifakı, bölgedeki Venedik çıkarlarını tehdit eder hale gelmişti. Aydınoğlu Umur Bey, 1319’da İzmir’i fethederek Martino Zaccaria’yı vergiye (haraçgüzar) bağlamış; ancak, kısa bir süre sonra bununla yetinmeyip 1334’de İzmir’i bu kez beylik devletinin bir ili haline getirmişti. (Bkz-Türklere karşı haçlı donanma ittifak teşebbüsü ve İzmir Haçlı Seferi: 1341 – 1351, Dr. Serdar Çavuşdere)

http://www.johschool.com/Makaleler/1287982781_1.%20Serdar%20%c3%87avu%c5%9fdere.pdf

14’ncü yüzyılda, Ege Adaları’na üç ayrı güç egemendi. Çanakkale Boğazı civarındaki adalar Cenevizlilerin; Yunanistan’a yakın olan adalar Venediklilerin; Dodecanese(12 Ada) ve diğer birkaç ada Rodos Şövalyelerinindi. Böylece, Ege Denizi’ndeki güçler dengesine Latin feodal senyörleri temsil eden İtalyan denizci cumhuriyetlerinin yanısıra, iki aktör daha katılmıştı; Türkler ve Şövalyeler…

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 10(Resim 10: Kale kuşatması, temsili)

Yukarda da değinildiği gibi, Rodos hakimi Şövalyeler, 12 Adalar’a (Dodecanese) kale-surlar inşa ederek Türkleri adeta anakaraya hapseder bir durum yaratmıştı.

1340’larda, Sisam, Sakız, Midilli, İzmir bölgesi de benzer bir durumla karşı karşıyaydı…

(Resim 11: Osmanoğulları, temsili)

bodrum kalesi bodrum kalesi mehmet cilsal 111344’de Venediklilerin yoğun çabaları sonuç vermiş; Kıbrıs Krallığı ve Rodos gemilerinden oluşan 20 kadırgalık bir haçlı donanması İzmir limanındaki hisara baskın yapıp ele geçirmişti. Papa, İzmir limanının ele geçirilmesiyle artık Türk ilerlemesinin durdurulacağını düşünüyordu ve bu onlar için bir başlanğıçtı. Aydınoğlu Umur Bey, İzmir’i ele geçirmek için tekrar teşebbüste bulunmuşsa da giriştiği bu savaşı kaybedip (1347) şehit düşmüş; donanması yakılmış; limanları yağmalanmıştı. Sağ kalan gaziler ise Rumeli akınlarına katılmak için Osmanlı bayrağı altına koşmuştu…

(Bkz. Batı Anadolu’da Yükselen Denizci Gâzî Beylikleri, Bizans ve Haçlılar –Prof Halil İNALCIK)

Umur Bey, atası Çaka Bey gibi Türk dünyasının efsane kahramanına dönüşerek batıya doğru akınların, gazaların, fetihlerin sembolü haline gelmişti…

Bu vakıadan sonra, İzmir St. Peter Kalesi, 1402’ye kadar Papalık merkezli Şövalyelerin elinde kalacak ve bu durum, Bodrum’a yeni bir St Peter Kalesi inşa edilmesinin ikinci önemli evresini oluşturacaktır. Bu gelişme, aynı zamanda yeni bir gücün de habercisiydi; 14’ncü yüzyılın ikinci yarısında Ege’ye damga vuracak başka bir Türk gücü yükselmektedir; Osmanoğulları…

Bir sonraki bölüm, bugünkü Bodrum Kalesi’nin varlığı ile doğrudan ilintili olması nedeniyle “Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid, İzmir’i Şövalyelerin elinden neden almamıştı?” sorunsalı ile devam edecek. İzmir St. Peter Kalesi ile Bodrum St. Peter Kalesi arasında ilişki irdelenecek…

Devam edecek… Mehmet Çilsal

bodrum kalesi mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BODRUMSPOR BU HAFTA HACETTEPEYİ KONUK EDECEK….

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrumspor BODRUMSPOR BU HAFTA HACETTEPEYİ KONUK EDECEK…. Hacettepespor sekiz haftadir yenilmiyor 657087
 • bodrumspor BODRUMSPOR BU HAFTA HACETTEPEYİ KONUK EDECEK…. mehmet tosun banner 2
 • bodrumspor BODRUMSPOR BU HAFTA HACETTEPEYİ KONUK EDECEK…. Hakan Durna SM Con 05

Ligin 28. Haftasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor Hacettepe’yi konuk ediyor. 

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan ve ligde 9’uncu sıraya gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son 3 maçında 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan 14’üncü sıradaki Hacettepe karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı bu maçta bir çıkış yakalamak isteyen Bodrumspor, hazırlıklarını tamamladı. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı yeşil beyazlı ekip deplasmanda 2-1’lik skorla kazanmıştı. 24 Mart Pazar günü Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’da başlayacak.

bodrumspor BODRUMSPOR BU HAFTA HACETTEPEYİ KONUK EDECEK…. Bodrumspor  negol deplasmaninda 3

bodrumspor BODRUMSPOR BU HAFTA HACETTEPEYİ KONUK EDECEK…. mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ,HAZİNEYE OLAN BORÇLU BELEDİYELER İÇİNDE TÜRKİYE GENELİNDE 3. SIRADA…..

Yayınlanan

açık

Tarafından

muğla büyükşehir hazineye borçlu belediyelerde 3. sırada MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ,HAZİNEYE OLAN BORÇLU BELEDİYELER İÇİNDE TÜRKİYE GENELİNDE 3. SIRADA….. mugla buyuksehir konservuatuar 2
 • muğla büyükşehir hazineye borçlu belediyelerde 3. sırada MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ,HAZİNEYE OLAN BORÇLU BELEDİYELER İÇİNDE TÜRKİYE GENELİNDE 3. SIRADA….. mehmet tosun banner 2
 • muğla büyükşehir hazineye borçlu belediyelerde 3. sırada MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ,HAZİNEYE OLAN BORÇLU BELEDİYELER İÇİNDE TÜRKİYE GENELİNDE 3. SIRADA….. Hakan Durna SM Con 05

Hazine ve Maliye Bakanlığı, en çok borcu olan belediyeleri açıkladı. Bakanlığın verilerine göre en çok borcu olan belediye 6 milyar 66 milyon lira ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Kocaeli’ni 2. sırada Adana ve 3.sırada Muğla takip etti.

TOPLAM BORÇ 11 MİLYAR 471 MİLYON TL

Belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’a borçları artıyor. Bakanlığın verilerine göre, Mart ayı itibarıyla belediyelerin ve bağlı idarelerin toplam borç tutarı 11 milyar 741 milyon liraya ulaştı. 135 milyon liralık borcun vadesi geçerken 8 milyar 683 milyonu anapara, 2 milyar 922 milyonu diğer olmak üzere 11 milyar 605 milyon liralık borcun vadesi henüz gelmedi.

İLK 3 SIRAYI AK PARTİ, MHP VE CHP’Lİ BELEDİYELER PAYLAŞTI

Birgün’de yer alan habere göre; en borçlu belediye 6 milyar 66 milyon lira ile AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olurken bunu 1 milyar 99 milyon lira ile MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi izledi. Borçlu belediyeler sıralamasında üçüncü sırada 655 milyon liralık borçla CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon İdaresi yer aldı.

DİĞER BELEDİYELER

“En borçlu belediyeler ve bağlı idareler” sıralamasına giren diğer belediyeler şöyle:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ (AK Parti) 426 milyon TL

Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 423 milyon TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 359 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (AK Parti) 243 milyon TL

Antalya Büyükşehir Belediyesi (AK Parti) 208 milyon TL

BORÇLARINI ÖDEYEMEDİLER

135 milyon lira ile borcunun vadesi geçen belediyeler sıralamasında ilk sırada MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi yer alırken bunu 110 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi izledi.

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi de 11’er milyon liralık borcunu vadesinde ödeyemedi.

 

Kaynak:haberler.com

muğla büyükşehir hazineye borçlu belediyelerde 3. sırada MUĞLA BÜYÜKŞEHİR ,HAZİNEYE OLAN BORÇLU BELEDİYELER İÇİNDE TÜRKİYE GENELİNDE 3. SIRADA….. mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BAKAN ERSOY: KİSSEBÜKÜ’NDE DENİZ TİCARET ODASININ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

orhan dinç BAKAN ERSOY: KİSSEBÜKÜ’NDE DENİZ TİCARET ODASININ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ… orhan dinc bakan mehmet ersoy 1
 • orhan dinç BAKAN ERSOY: KİSSEBÜKÜ’NDE DENİZ TİCARET ODASININ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ… mehmet tosun banner 2
 • orhan dinç BAKAN ERSOY: KİSSEBÜKÜ’NDE DENİZ TİCARET ODASININ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ… Hakan Durna SM Con 05

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bodrum’da Turizmciler, muhtarlar ve bazı STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Konferans salonunda Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Op.Dr. Tahir Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ‘un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, ilçede görev yapan muhtarlar ve STK temsilcileri ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları katıldı.

Bodrum’u çok önemsediğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cumhurbaşkanımız döneminde ilk defa turizm stratejik sektör ilan edildi. Bodrum’u Türkiye’nin markası olarak görüyoruz. Uçak tarifeli seferleri kademeli olarak arttırılıyor. Uzun süreden beri her yıl Bodrum’da bulunmamım da Bodrum açısından bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bodrum’un turizme bakış açısının değişmesi gerekiyor. Biz bugün ağırlıklı olarak Bodrum’un sorunlarını konuşmaya, neler yapabiliriz, 2023 dönemine kadar ne faydamız olabilir, onları konuşmaya geldik. Ben bugün sizlerin sorunlarını dinleyeceğim, kafamdakileri anlatacağım. Gerekli notları alacağım.”

orhan dinç BAKAN ERSOY: KİSSEBÜKÜ’NDE DENİZ TİCARET ODASININ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ… orhan dinc bakan mehmet ersoy 3

Kissebükünde Deniz Ticaret Odası’nın projesini hayata geçireceğiz…

Toplantıya katılan bazı STK temsilcilerinin soruları üzerine açıklama yapan Bakan Ersoy şöyle konuştu:

“Biz hükümet olarak yasalar çerçevesinde hareket ederiz. Yasal olmayan her şeyin karşısındayız. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinin Kissebükü ile ilgili verdiği çok güzel bir proje var, onu hayata geçireceğiz. Buradaki arkeolojik kalıntıları gün ışığına çıkarıp, koruma altına alıp yat turizmine açacağız. Kissebükü yapılaşmaya kapalı olacak. Ayrıca Yalıkavak-Küdür Mevkiindeki yapılaşmaya da son veriyoruz. Orada barakalar yıkılacak iskele kazıkları sökülecek.” dedi.

orhan dinç BAKAN ERSOY: KİSSEBÜKÜ’NDE DENİZ TİCARET ODASININ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu

Son Haberler