Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi Mehmet  ilsal yaz  dizisi 17
 • bodrum kalesi mehmet tosun banner 2
 • bodrum kalesi Hakan Durna SM Con 05

“Şövalyelerin Karya kıyılarında kal’a yapmasına Çelebi Mehmet (I) izin vermişti” demek, rivayetten ibarettir.

Osmanlı Padişahı I. Mehmet, Rodos Şövalyeleri Başkomutanı Philibert De Naillac ile tarihte hiç karşılaşmamıştı ki ona karya kıyılarında kale yapmasına izin versin. Çünkü, Bodrum’a kale yapılmasında önemli rol oynamış olan bu tarihi  şahsiyet, sözkonusu izin vakıasının yaşandığı 1414’de Küçük Asya’da değil, Avrupa’daydı. Dolayısıyla, Bodrum Kalesi’nin yapımına 1414-1415’de başlandı diyen tarihçiler yanılmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 5(Resim1:Padişah Mehmet I; minyatür)

Bodrum Kalesi’nin tam olarak hangi tarihte inşa edildiği sorunsalı, bilindiği gibi yazı dizimizin temel sorunsallarından biridir. Hatta önceki(6,8,9,14) bölümlerde inşaatın 1403’te başlamış olduğu hususu vakılarıyla birlikte ele alınırken, bir yandan da 1414-1415’i başlangıç sayan görüşün yanlışlığına sık sık işaret edilmişti. Dolayısıyla, duayen tarihçileri çürütmeye çalışacağımız bu ve sonraki bölümün başlığı gereksiz bir tekrar sayılmamalıdır.

Herşeyden önce, Bodrum’da kale yapımına başlanmasıyla ilgili tarihte ne olduysa, hepsi fetret devri denilen 1402-1413 yılları arasında olmuştu…

Fetret devri, Osmanoğulları için veliahtlar arasında taht kavgasının bitmek bilmediği hükümdarsızlık devri olduğu kadar, aynı zamanda tüm Türk dünyası için de bir iç savaş dönemiydi. Öte yandan, 15’nci yüzyılın bu ilk çeyreğinde sadece Türk dünyası değil, Hırıstiyan dünyası da bölünmüştü; hatta epey  savaşlı, sancılı, çalkantılı yıllar içindeydi. Bodrum Kalesi’nin yapımına işte böylesi kaotik bir dönemde başlanmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 6(Resim 2: Grand Master Philibert De Naillac; gravür)

Fetret devrinde Türk dünyası…

Osmanlı Ordusu, 1402’nin Temmuz’unda Moğol Ordusu karşısında Ankara-Çubuk Savaşı’nı kaybedince, Sultan Yıldırım Bayezid, veliahtları Mustafa ve Musa Çelebi ile birlikte Timur’a esir düşmüştü. İznik, Bursa, İzmir şehir şehir dolaştırılan Esir Padişah, Semerkand’a götürüleceğini anlayınca, 1403’ün baharında  üzüntüsünden hastalanmış(veya intihar) ve Akşehir’de vefat etmişti. Bunun üzerine Timur, veliaht Musa’yı Bursa Emiri tayin edip, babasının naşı ve küçük kardeşiyle beraber payitahtına göndermişti. Ancak bu sırada Moğolların talanına uğramış Bursa’nın hükümdarı İsa Çelebi’ydi ve dolayısıyla Timur’un emiri olan Musa ile fiili Osmanlı sultanı İsa Çelebi taht muharebesine tutuşmuş; savaştan galip çıkan İsa, beratlı emirliği de kazanmış; kaybeden Musa ise Karamanoğlu Mehmet Bey’e sığınmıştı…

bodrum kalesi bodrum kalesi 7(Resim 3: İki şehzade birliği arasında muharebe; temsili minyatür)

Amasya’daki diğer veliaht Mehmet Çelebi ise bölgedeki diğer güçlere karşı muharebeler kazanınca, Timur, daha evvel Edirne’deki veliath Süleyman’a yolladığı gibi ona da elçiler yollayıp biata zorlamış; hatta biatı kabul eden Mehmet, bir yüzünde Timur’un,  bir yüzünde kendi adının bulunduğu akçeler kestirmişti. Moğol Ordusu’nun Anadolu’yu terkinin ardından, babasının meşhur komutanlarından Subaşı Eyne Bey’in tavsiyesi ile İsa Çelebi’ye bir mektup gönderen Mehmet, Osmanlı topraklarının ikisi arasında üleşilmesini önermiş; İsa Çelebi, “ulu karındaş” olması hasebiyle hükümdarlığın kendisine ait olduğu cevabını verince ordusuyla birlikte Amasya’dan Bursa’ya gelmiş; iki kardeş ordusu birbirine girmiş; kazanan Mehmet tahta oturmuş; İsa Çelebi ise Konstantinopolis’e (İstanbul) kaçıp sığınmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 8(Resim 4: İki şehzade birliği arasında muharebe öncesi; temsili yağlıboya)

Böylece, payitaht Bursa Musa’dan İsa’ya, İsa’dan da Mehmet’e geçmişti. Ancak, bu vakıanın senesi tarihçiler arasında net değildir. Konumuz açısından varsayalım ki Çelebi Mehmet, Bursa’yı 1403-1408 arası herhangi bir yılda ele geçirmiş olsun (Bu arada, Bodrum Kalesi inşaatının 1407-8’de başlandığını ileri süren hatırı sayılır epey tarihçi olduğunu da ileride göreceğiz). Yine de bu varsayım tutarsızdır. Zira, yukarda Doukas’tan aktarılan vakıaya göre, 1413’te tahta oturan Çelebi Mehmet, Bursa’yı ele geçirdikten hemen sonra 1414’de İzmir’i fethetmişti. Bu şu demektir; Çelebi Mehmet, İzmir’i hem 1407-1408’de hem 1414’de iki kere fethetmiştir. Oysa, ciddi kaynaklar böyle yazmamaktadır.

bodrum kalesi bodrum kalesi 9(Resim 5:  Türklerin kendi aralarındaki taht savaşları; temsili ilüstrasyon))

Devam edelim…

Öte yandan, Edirne Emiri Süleyman Çelebi de boş durmamıştı. Bizans tahtının naibi,  Venedik, Cenova, Rodos Saint Jean Şövalyeleri(?), Sırp Despotu Stefan Lazeraviç ve Latin Naksos Dükü ile çeşitli imtiyaz anlaşmaları imzalamış ve bu yolla Osmanlı’nın Padişahı olarak kabul edilemesini sağlamış; Bizans’ın elindeki kardeşi İsa’yı da yanına almayı da ihmal etmemişti. Emir Süleyman’ın imzaladığı bu anlaşma kısaca şunları içeriyordu: Bizans’a geniş çaplı toprak imtiyazları, Cenova’nın haraçtan muafiyeti; Hırıstiyan tutsakların serbest bırakılması; ticari gemilere Ege’de serbest dolaşım…

bodrum kalesi bodrum kalesi 10bodrum kalesi bodrum kalesi 11(Resim 6;Süleyman Çelebi’nin ittifak arayışları;temsili ilüstrasyon)

(Resim7: Süleyman’ın Bizans’la anlaşması;temsili gravür)

Süleyman Çelebi’nin 1403 Antlaşması, Bizans İmparator’u Manuel II Palaiologos’un yokluğunda imzalanmışsa da İmparator, Frankia’dan (Batı Avrupa’dan) döner dönmez anlaşmayı teyit etmişti. Yanında da Fransız egemenliğindeki Cenovalı Teğmen Jean de Châteaumorand vardı ve  bu teğmen, aynı zamnda Anadolu’daki tüm güçlerle müzakere yetkisi bulunan bir elçiydi.  (Bkz-Kaynak: Religious Affiliations and Political Alliances in the Ottoman Succession Wars of 1402-1413/Dimitris J. Kastritsis)

Mehmet Çelebi’yi kendine en büyük rakip gören Süleyman, kardeşi İsa Çelebi’yi Bizans İmparatoru’nun elinden aldıktan sonra ona kuvvetli bir ordu vererek tekrar Bursa’ya göndermiş; bunu duyan Bursa halkı Mehmet Çelebi’nin idaresinden hoşnut olduğunu belli ederek şehirde yangın çıkarmış; bu muharebeyi de kaybeden İsa Çelebi, bu sefer Kütahya’daki Candaroğlu İsfandiyar Bey’e sığınmıştı…İsa Çelebi, kısa bir süre sonra Edirne’deki Süleymen Çelebi’nin de  teşvikleriyle  İsfandiyar Bey’i ikna etmiş; böylece, Bursa’da güçlenmekte olan Çelebi Mehmet’e karşı diğer Türk beyleri arasında müttefik temasları yapılmış ve nihayetinde Candaroğlu İsfandiyar Bey-Aydınoğlu Cüneyd Bey-Saruhanoğlu Hızır Şah ve Menteşeoğlu İlyas Bey’den oluşan dörtlü bir ittifak kurulmuş; kısa zamanda da 20.000 kişilik bir ordu vücuda getirilmişti.

bodrum kalesi bodrum kalesi 12(Resim 8: Bir Türk birliği, başka bir Türk birliğine taarruz ederken ; temsili ilüstrasyon)

Derken, İsa Çelebi’nin de içinde yeraldığı  Beylik Devletleri müttefik ordusu ile Çelebi Mehmet’in ordusu karşı karşıya gelmiş; muharebeden Çelebi Mehmet galip çıkmış; Saruhanoğlu Hızır Şah öldürülerek beyliği ilhak edilmiş; diğer beyler,  Osmanoğlu Çelebi Mehmet’in hakimiyetini tanımış; İsa Çelebi ise bu sefer Karamanoğullarına iltica etmişti. Karamanoğoğulları, Anadolu’da çok güçlenmiş olan Mehmet Çelebi aleyhtarı hareketlere girişmemeyi tercih ederek, Mehmet Çelebi ile bir anlaşma yapıp İsa Çelebi’yi sınırdışı etmişti. İsa Çelebi, bir müddet atalarının yurdu olan Sultanönü’nde   saklanmış ise de bir hamamdayken 1406 senesinde  Mehmet Çelebi’nin adamları tarafından  boğularak öldürülmüştü. (Bkz-Osmanlı Tarihi1. Cilt Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı; Bkz-Menteşeoğulları-İslam Ansiklopedisi)

bodrum kalesi bodrum kalesi 1(Resim 9: Türk savaşları ve halk; temsili minyatür)

Aynı yıllarda, muhtemelen yukarda aktarılan Türk Beylikleri ittifakından önce, Menteşe Beyliği, dolayısıyla Halikarnas Yarımadası’nı ilgilendiren başka bir gelişme olmuştu.

Timur’la birlikte yeniden beylik devletlerine kavuşan Aydınoğullarının başında Umur Bey(II) vardı.  Bu Umur Bey, Menteşeoğlu İlyas Bey’ in yeğeniydi. Bir başka Aydınoğlu veliaht Cüneyd Bey, güçlü bir orduyla Ayasuluk’a(Selçuk) girince, Umur Bey kaçıp akrabası olan Menteşeoğlu İlyas Bey’ e sığınmıştı. Bunun üzerine İlyas Bey, ordusuyla birlikte Ayasuluk’a yürüyüp şehri yakmış ve yeğeni Umur Bey’i tekrar tahtına oturtmuş(1405); sonra da Cüneyd’in kardeşini esir alıp Menteşe iline götürmüştü. Fakat, Aydınoğulları arasındaki taht mücadelesi bitmemiş; Cüneyd,  1406(?) senesinde Umur’u ortadan kaldırmış ve Aydın Beyliği’ni yeniden eline geçirmişti. Bunun üzerine İlyas Bey onunla anlaş­mak zorunda kalmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 2(Resim 10: Türk beylik devleti askerleri; temsili illüstrasyon)

Mehmet Çelebi’nin güçlenmesinden rahatsız olan Süleyman Çelebi, derhal harekete geçerek Rumeli kuvvetlerini toplamış ve Çanakkale üzerinden Anadolu’ya intikal ettirip sonra da  Bursa üzerine yürümüştü. Karşısındaki gücün büyüklüğünü anlayan Mehmet Çelebi ise, Amasya’ya çekilmek mecburiyetinde kalmıştı.  Böylece, Anadolu’daki diğer Türk beylikleri için bu kez başka bir tehlike belirmişti.  Süleyman Çelebi, Ankara üzerinden Amasya’ya çekilmiş olan kardeşi Mehmet Çelebi’nin tâkibine babasının sadrazamı Çandarlı Ali Paşa’yı memur etmişse de, Ali Paşa’nın Ankara’da içki ve eğlence hayatına dalmış, çok geçmeden de  bu şehirde hakkın rahmetine kavuşmuştu…(Bkz-İsmail Hami Dânişmend -İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1)

Osmanoğulları arasındaki taht savaşları bir türlü bitmek bilmemiş; geriye kalan üç veliaht  Süleyman-Musa-Mehmet arasındaki savaşlar 1413’e dek sürmüş;  en son kazanan Mehmet Çelebi, 5 Temmuz’da tahta oturmuştu. Rumeli’nde devlet işlerini yoluna koyan Osmanlı Padişahı’nın daha sonraki ilk işi ise İzmir’i zapetmek olmuştu…

bodrum kalesi bodrum kalesi 3(Resim 11: Bir Türk birliği, taarruz halinde; temsili ilüstrasyon)

Fetret Devri; karmakarışık, anlaması zor  bir devirdir. Bu döneme dair kaynakların nerdeyse hiçbiri birbirini tutmamaktadır. Fazlası için bkz:

Görüldüğü gibi, Timur sonrası 1413’e kadar yukarda ana hatlarıyla aktarılan olaylar içinde  Rodos Şövalyelerinin de içinde yeraldığı İzmir’in fethine yönelik herhangi bir kuşatma, saldırı vb.  vakıası yaşanmamıştır, ta ki Padişah I.Mehmet’in 1414’deki  işgaline kadar.

bodrum kalesi bodrum kalesi 4(Resim 12 :Osmanlı Ordusus’nun İzmir kuşatması, temsili gravür)

Başa dönerek özetleyelim…

Bodrum Kalesi’nin yapımına başlandığı yıl hakkında görüş belirten tarihçiler içinde; “Padişah I.Mehmet, 1414’de İzmir’i işgal ettiği günlerde ona Rodos Şövalyeleri de eşlik etmişti” diyenler de var;  “Şövalyeler zaten ordaydı ve Timur’un yerle bir ettiği  St. Pierre Kalesi’ni tamir edip epey ayağa kaldırmışlardı” diyenler de.  Bu tezlerin ikisi de Osmanlı Padişahı I. Mehmet ile Rodos Şövalyelerinin başı  Philibert De Naillac arasında bir temas, ilişki, görüşme, diyalog vb. yaşandığını varsaymaktadır.

Oysa;

1-“Şövalyeler zaten ordaydı ve Timur’un yerle bir ettiği  St. Pierre Kalesi’ni tamir edip epey ayağa kaldırmışlardı” demek; Rodos Şövalyeleri, ezeli düşmanları olan Aydınoğulları ile barışıktı demektir. Ama bu, tarihi tersten yazmak olur. Ayrıca, bu görüşü destekleyecek tek bir kanıt dahi göstermek mümkün değildir.

2-“Padişah I.Mehmet, 1414’de İzmir’i işgal ettiği günlerde ona Rodos Şövalyeleri de eşlik etmişti” demek; Osmanlı Padişahı I. Mehmet ile Rodos Şövalyelerinin başı  Philibert De Naillac arasında bir görüşme yapılmıştı, dolayısıyla Bodrum’a kale inşa edilmesi bu görüşme ve izin sonrası mümkün olmuştu, anlamına gelir ki; bu yaklaşımın ne kadar yanlış olduğu bu bölümün daha girişinde belirtmiştik.

Bu ve benzeri tezler, orjinal biçimiyle önümüzdeki bölümde ele alınıp yanlışlığı ispat edilecek.

Devam edecek…

Mehmet Çilsal 

bodrum kalesi mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 2
 • behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… Hakan Durna SM Con 05

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Milas’ın Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde meşale ve tezahüratlarla karşılandı.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 4

Bağımsız Aday Behçet Saatcı, gün boyu Milas merkezinde sürdürdüğü seçim çalışmalarını akşam saatlerinden itibaren Dibekdere, Kırcağız ve Ekinanbarı mahallelerinde devam etti. Meşale ve tezahüratlarla karşılanan, konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Saatcı, gittiği tüm mahallelerden destek sözü aldı.

Muğla’da yanlış giden uygulamalara ‘dur’ demek için çıktıkları yolda, kurdukları Halkın İttifakı’nın çığ gibi büyüdüğünü anlatan Bağımsız Aday Saatcı, “Liderlerin önünde takla atan zihniyeti yıkarak, sırtına halka dayayanların da başarılı olabileceğini ispat ederseniz, Muğla’da bir çoban ateşi yakılmış olacak. Bu çoban ateşi de inanıyorum ki, Türkiye’de yeni bir anlayışın gelmesine vesile olacak.  Siz, 31 Mart’ta tarihe tanıklık edeceksiniz. Muğla tarih yazacak.” dedi.  Vatandaşlarla sohbet eden ve Milas’ın detaylı şekilde incelediğini vurgulayan Bağımsız Aday Saatcı, gerekli adımların 1 Nisan’dan itibariyle atılacağını sözlerine ekledi.

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… milasta saatc ya co kulu kar  lama 3

behçet saatcı BEHÇET SAATCI COŞKUSU MİLAS KIRSALINI HAREKETLENDİRDİ… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN…

Yayınlanan

açık

Tarafından

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 2
 • halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… Hakan Durna SM Con 05

Demokrat Parti (DP) Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, 5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisini açtı. 

Kaynar Göltürkbükü’nden yatırım sözü verdi…

5 yıl muhtarlık 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Göltürkbükü’nde seçim ofisi açan DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar, coşkulu bir kalabalığa seslendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı açılışta konuşan Kaynar, Bodrum Yarımadası’na yatırım sözü verdi. Göltürkbükü açılışına katılan DP Bodrum İlçe Başkanı Mustafa Baysel, çok iyi bir ekip kurduklarını, başlarında da deneyimli bir belediye başkan adayıyla seçimleri alacaklarını söyledi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku5

Büyükşehir yasasının devreye girmesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’u pranga altına aldığını söyleyen DP Bodrum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar ise; “5 yılda Bodrum’a hiç yatırım gelmedi. Var olan sorunlar çığ gibi katlanarak büyüdü. Bodrum büyük sorunlarla başetmek zorunda kaldı. Mehmet Kocadon önemli hizmetler yaptı. Ama bu yasayla eli kolu bağlı kaldı. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Kocadon Muğla’ya, Halil İbrahim Kaynar Bodrum’a başkan olunca birbirimizle koordineli şekilde çalışacağız. Hizmetlerin arkası kesilmeyecek. Biz belediye başkanı olduğumuzda hem Muğla Büyükşehir Belediyesi’yle, hem de merkezi hükümetle iyi geçinip Bodrum’un özlediği hizmetleri getirip devasa sorunları ortadan kaldıracağız” dedi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… kaynar golturkbuku6

ŞAPKANIZI ELİNİZE ALIP 3 DEFA DÜŞÜNÜN…

Demokrasinin kalesi Demokrat Parti’yi hem Muğla’da hem de Bodrum’da zafere ulaştıracaklarına emin olduğunu söyleyen Halil İbrahim Kaynar; “Sevgili hemşehrilerim, şapkanızı elinize alıp 3 defa düşünün. 31 Mart’ta 5 yılınızı ipotek altına alıyorsunuz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, esnafımızın kısacası Bodrum’umuzun 5 yılını ipotek altına alıyorsunuz. Bunu iyi düşünerek oyunuzu kullanın. Seçimde mührü Kırat’a vurun” dedi.

Başkan adayı Halil İbrahim Kaynar daha sonra vatandaşlarla birlikte seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

halil ibrahim kaynar KAYNAR: GELECEK 5 YILIN İPOTEĞİNİ VERİRKEN DİKKATLE DÜŞÜNÜN… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 3 1
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 2
 • mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… Hakan Durna SM Con 05

Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım.

Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını, halkı, yatırımcıyı kırdılar. Onlar benim gibi değiller, masanın öbür tarafında hiç oturmamışlar bile. Ben ise masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim”
“Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da büyükşehir yolunda, iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular!
Yerel seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Demokrat Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, programına Muğla’nın cennet köşelerinden biri olan Köyceğiz’de devam etti.  Sabah esnaf ziyaretleri ile başladığı ziyaretlerini Köyceğiz genelinde sürdürdü.

“ATATÜRK’ÜN ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR’ SÖZÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Dünya’da “Sakin Şehir” listesine giren ender yerlerden biri olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesini ziyaret eden Mehmet Kocadon, “Bizleri içtenlikle büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılayan Köyceğiz halkına, Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahalle sakinlerine, çok değerli muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Ulu önderimiz Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünü yaşatmak için çalışacağız, çiftçimizi üretime teşvik ederek kooperatifler, birlikler kurarak köylümüze çiftçimize ürettiği ürünlere alım garantisi sunarak kırsalımızı zenginleştireceğiz. Köyceğiz’imizin özellikle narenciye ürünleri -Bodrum’da da Bodrum mandalinası örneğinde olduğu gibi- yapacağımız bu tür çalışmalar ile hak ettiği değeri alacak! Ben 17 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfının da başkanlığını yapıyorum. Dünyanın dört bir yanında katılacağımız fuarlarda, Muğla’mızın bütün güzelliklerini ayrı ayrı tanıtacağız. Kırsalıyla kentiyle kıyısıyla Muğla bir marka olacak, tüm Muğla kazanacak!” dedi.
Önce Köyceğiz pazarını gezerek pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Adayı Kocadon, gün içinde kahveleri ve bölge esnafını da ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Tek çarenin halkla aynı dili konuşabilen, halkın içinden gelmiş bir belediye başkanı olan Mehmet Kocadon’da olduğunu ifade ederek, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini, bu nedenle özellikle üreticilerin yaşadıkları sorunları yakından bildiğini belirtti. Kıyı ile kırsalı buluşturan projeler üreterek hem üreticinin hem turizmcinin hem de esnafın kazanması, zenginleşmesi için birlik beraberlik içinde Muğla’yı yönetmenin sözünü verdi.
Başkan Kocadon, Köyceğiz’in Döğüşbelen, Hamitköy ve Beyobası mahallelerini de ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise DP Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Köylü tarafından organize edilen etkinlikte, Köyceğizli muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 2 1

KÖYCEĞİZLİLER İSTEDİ BAŞKAN KOCADON SÖZ VERDİ…

Muhtar Sadık Karaduman, Mehmet Kocadon’u ‘markaların adamı’ olarak takdim ettiği konuşmasında, “Sayın başkanımız markaların adamıdır, Bodrum mandalina lokumundan tutun da kolonyasına kadar. Köyceğiz’de eksik olan bir şeyler var. Turunçgiller diyarında olmamıza rağmen markalaşamadık. Ramazan Festivali yaparız ama Portakal Festivali yapmayız. Ben bu konuda Sayın başkanımdan yardım istiyorum. Sayın başkanımız bizi 2 yıl önce de yemeğe davet etmişti. Bizim Muhtarlar Derneğimizin oluşumunda başkanımızın büyük bir yeri vardır. Bizim Sayın Mehmet Kocadon Başkan’dan iki isteğimiz var: Birincisi, su kaynağımız çok yakın olmasına rağmen su fiyatlarının çok yüksek olması. İkincisi de turunçgiller diyarında olmamıza rağmen meyve suyu sıkma fabrikamız yok. Bu konularda desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

“BEN HİZMET İÇİN GELİYORUM. KOLTUKTA OTURMAK İÇİN DEĞİL!”

Bodrum’u dünya markası yapmak için 20 yıldır görev başında olduğunu, milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Mehmet Kocadon, “Muhtarlarımızla uzun zamandan beri görüşüyorum. Biliyorsunuz Bodrum artık festivaller kenti oldu. Bu kadar çok hem yerel hem de uluslararası festivaller yapılan başka bir ilçe hiç duydunuz mu? Köyceğiz gibi doğa harikası bir yerde, dünyanın en güzel festivallerini yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bodrum mandalinasını yaşatmak için büyük bir emek verdik. Başından beri en büyük destekçilerden biriyim. Bodrum Turunçgil Üretici Birliğimizi kurduk ve mandalinamızın değerlenmesi için -muhtarımın da dediği gibi- elimizden geleni yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Hedefim tüm Muğla’da birlikleşmeyi desteklemek, üreticilerimize umut olmak. Değerli muhtarım, sizlerin istekleri halkın istekleridir ve benim için bir emirdir. Çünkü ben hizmet için geliyorum. Koltukta oturmak için değil. Gönüllerin başkanı olmak bunu gerektirir. Su konusunda da gerekli iyileştirmeleri yapacağım. Vatandaşımız maalesef büyükşehir sürecinden itibaren bu konuda çok dertli. Hiç merak etmeyin, öncelik olarak 31 Mart’tan sonra su sorununu acil olarak gündeme alacağım” diye konuştu.
mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet kocadonun ilk gundemi su olacak 4

“HALKIN HALİNDEN ANCAK HALKIN İÇİNDEN GELMİŞ BİR BAŞKAN ANLAR”

Mehmet Kocadon, bürokratların yönettiği Muğla Büyükşehir Belediyesi değil, seçilmişlerin ve halkın  istek ve talepleri ile yönetilecek bir Muğla için bu göreve talip olduğunu da ekleyerek, “Dikkat ettiyseniz Mehmet Kocadon ismi bir çığ gibi her gün biraz daha büyüyerek geliyor. Çünkü Muğla halkı Mehmet Kocadon’u her gün biraz daha iyi tanıyor. Ben 2016’dan beri Muğla büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım, 45 günlük aday değilim. Muhtarlarım da bunu bilir, ekiplerim hep gelip onları ziyaret ettiler. Sivil toplum kuruluşu başkanlarını da hep ziyaret etmişimdir. Ancak şimdi bazı laflar duyuyorum ve üzülüyorum. Hayır, arkadaşlar ben ittifaklar bozulduktan sonra Muğla büyükşehir Belediyesi’ne aday olmadım, ben çok öncesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumu ifade ettim. Bir büyüğümüzün ismi açıklandı, kendisine de hayırlı olsun dedik, kenara çekildik. Beni her ne kadar silmeye çalışsalar da, büyükşehir yolunda iki buçuk yıldır verdiğim emeği unuttular! Ulaşamadığım muhtar yok, bugün bile birçoğu burada. Birçok muhtar arkadaşım var ve hepsine de ulaştım. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm, halkımızın yaşadığı bütün sıkıntıları, dertleri biliyorum. 20 yıldır Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorum ki, kolay değil Bodrum gibi bir yerde belediye başkanlığı yapmak. Ben milyonları yönetmeye alışkın bir belediye başkanıyım. Onlar ise milyonları yönetmeye alışkın olmadıkları için hep yanlış yaptılar! Şoför esnafını kırdılar, halkı kırdılar, yatırımcıyı kırdılar. Benim gibi değiller, daha doğrusu masanın öbür tarafında oturmuş insanlar değiller onlar. Ben masanın öbür tarafında oturarak bugünlere geldim” dedi.

mehmet kocadon KOCADON: BÜYÜKŞEHİR İÇİN İKİ BUÇUK YILDIR VERDİĞİM EMEĞİ UNUTTULAR… mehmet tosun banner 1
Okumaya devam et

Son Haberler