Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum kalesi Mehmet  ilsal yaz  dizisi 17
bodrum kalesi reklam arena 4

“Şövalyelerin Karya kıyılarında kal’a yapmasına Çelebi Mehmet (I) izin vermişti” demek, rivayetten ibarettir.

Osmanlı Padişahı I. Mehmet, Rodos Şövalyeleri Başkomutanı Philibert De Naillac ile tarihte hiç karşılaşmamıştı ki ona karya kıyılarında kale yapmasına izin versin. Çünkü, Bodrum’a kale yapılmasında önemli rol oynamış olan bu tarihi  şahsiyet, sözkonusu izin vakıasının yaşandığı 1414’de Küçük Asya’da değil, Avrupa’daydı. Dolayısıyla, Bodrum Kalesi’nin yapımına 1414-1415’de başlandı diyen tarihçiler yanılmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 5(Resim1:Padişah Mehmet I; minyatür)

Bodrum Kalesi’nin tam olarak hangi tarihte inşa edildiği sorunsalı, bilindiği gibi yazı dizimizin temel sorunsallarından biridir. Hatta önceki(6,8,9,14) bölümlerde inşaatın 1403’te başlamış olduğu hususu vakılarıyla birlikte ele alınırken, bir yandan da 1414-1415’i başlangıç sayan görüşün yanlışlığına sık sık işaret edilmişti. Dolayısıyla, duayen tarihçileri çürütmeye çalışacağımız bu ve sonraki bölümün başlığı gereksiz bir tekrar sayılmamalıdır.

Herşeyden önce, Bodrum’da kale yapımına başlanmasıyla ilgili tarihte ne olduysa, hepsi fetret devri denilen 1402-1413 yılları arasında olmuştu…

Fetret devri, Osmanoğulları için veliahtlar arasında taht kavgasının bitmek bilmediği hükümdarsızlık devri olduğu kadar, aynı zamanda tüm Türk dünyası için de bir iç savaş dönemiydi. Öte yandan, 15’nci yüzyılın bu ilk çeyreğinde sadece Türk dünyası değil, Hırıstiyan dünyası da bölünmüştü; hatta epey  savaşlı, sancılı, çalkantılı yıllar içindeydi. Bodrum Kalesi’nin yapımına işte böylesi kaotik bir dönemde başlanmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 6(Resim 2: Grand Master Philibert De Naillac; gravür)

Fetret devrinde Türk dünyası…

Osmanlı Ordusu, 1402’nin Temmuz’unda Moğol Ordusu karşısında Ankara-Çubuk Savaşı’nı kaybedince, Sultan Yıldırım Bayezid, veliahtları Mustafa ve Musa Çelebi ile birlikte Timur’a esir düşmüştü. İznik, Bursa, İzmir şehir şehir dolaştırılan Esir Padişah, Semerkand’a götürüleceğini anlayınca, 1403’ün baharında  üzüntüsünden hastalanmış(veya intihar) ve Akşehir’de vefat etmişti. Bunun üzerine Timur, veliaht Musa’yı Bursa Emiri tayin edip, babasının naşı ve küçük kardeşiyle beraber payitahtına göndermişti. Ancak bu sırada Moğolların talanına uğramış Bursa’nın hükümdarı İsa Çelebi’ydi ve dolayısıyla Timur’un emiri olan Musa ile fiili Osmanlı sultanı İsa Çelebi taht muharebesine tutuşmuş; savaştan galip çıkan İsa, beratlı emirliği de kazanmış; kaybeden Musa ise Karamanoğlu Mehmet Bey’e sığınmıştı…

bodrum kalesi bodrum kalesi 7(Resim 3: İki şehzade birliği arasında muharebe; temsili minyatür)

Amasya’daki diğer veliaht Mehmet Çelebi ise bölgedeki diğer güçlere karşı muharebeler kazanınca, Timur, daha evvel Edirne’deki veliath Süleyman’a yolladığı gibi ona da elçiler yollayıp biata zorlamış; hatta biatı kabul eden Mehmet, bir yüzünde Timur’un,  bir yüzünde kendi adının bulunduğu akçeler kestirmişti. Moğol Ordusu’nun Anadolu’yu terkinin ardından, babasının meşhur komutanlarından Subaşı Eyne Bey’in tavsiyesi ile İsa Çelebi’ye bir mektup gönderen Mehmet, Osmanlı topraklarının ikisi arasında üleşilmesini önermiş; İsa Çelebi, “ulu karındaş” olması hasebiyle hükümdarlığın kendisine ait olduğu cevabını verince ordusuyla birlikte Amasya’dan Bursa’ya gelmiş; iki kardeş ordusu birbirine girmiş; kazanan Mehmet tahta oturmuş; İsa Çelebi ise Konstantinopolis’e (İstanbul) kaçıp sığınmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 8(Resim 4: İki şehzade birliği arasında muharebe öncesi; temsili yağlıboya)

Böylece, payitaht Bursa Musa’dan İsa’ya, İsa’dan da Mehmet’e geçmişti. Ancak, bu vakıanın senesi tarihçiler arasında net değildir. Konumuz açısından varsayalım ki Çelebi Mehmet, Bursa’yı 1403-1408 arası herhangi bir yılda ele geçirmiş olsun (Bu arada, Bodrum Kalesi inşaatının 1407-8’de başlandığını ileri süren hatırı sayılır epey tarihçi olduğunu da ileride göreceğiz). Yine de bu varsayım tutarsızdır. Zira, yukarda Doukas’tan aktarılan vakıaya göre, 1413’te tahta oturan Çelebi Mehmet, Bursa’yı ele geçirdikten hemen sonra 1414’de İzmir’i fethetmişti. Bu şu demektir; Çelebi Mehmet, İzmir’i hem 1407-1408’de hem 1414’de iki kere fethetmiştir. Oysa, ciddi kaynaklar böyle yazmamaktadır.

bodrum kalesi bodrum kalesi 9(Resim 5:  Türklerin kendi aralarındaki taht savaşları; temsili ilüstrasyon))

Devam edelim…

Öte yandan, Edirne Emiri Süleyman Çelebi de boş durmamıştı. Bizans tahtının naibi,  Venedik, Cenova, Rodos Saint Jean Şövalyeleri(?), Sırp Despotu Stefan Lazeraviç ve Latin Naksos Dükü ile çeşitli imtiyaz anlaşmaları imzalamış ve bu yolla Osmanlı’nın Padişahı olarak kabul edilemesini sağlamış; Bizans’ın elindeki kardeşi İsa’yı da yanına almayı da ihmal etmemişti. Emir Süleyman’ın imzaladığı bu anlaşma kısaca şunları içeriyordu: Bizans’a geniş çaplı toprak imtiyazları, Cenova’nın haraçtan muafiyeti; Hırıstiyan tutsakların serbest bırakılması; ticari gemilere Ege’de serbest dolaşım…

bodrum kalesi bodrum kalesi 10bodrum kalesi bodrum kalesi 11(Resim 6;Süleyman Çelebi’nin ittifak arayışları;temsili ilüstrasyon)

(Resim7: Süleyman’ın Bizans’la anlaşması;temsili gravür)

Süleyman Çelebi’nin 1403 Antlaşması, Bizans İmparator’u Manuel II Palaiologos’un yokluğunda imzalanmışsa da İmparator, Frankia’dan (Batı Avrupa’dan) döner dönmez anlaşmayı teyit etmişti. Yanında da Fransız egemenliğindeki Cenovalı Teğmen Jean de Châteaumorand vardı ve  bu teğmen, aynı zamnda Anadolu’daki tüm güçlerle müzakere yetkisi bulunan bir elçiydi.  (Bkz-Kaynak: Religious Affiliations and Political Alliances in the Ottoman Succession Wars of 1402-1413/Dimitris J. Kastritsis)

Mehmet Çelebi’yi kendine en büyük rakip gören Süleyman, kardeşi İsa Çelebi’yi Bizans İmparatoru’nun elinden aldıktan sonra ona kuvvetli bir ordu vererek tekrar Bursa’ya göndermiş; bunu duyan Bursa halkı Mehmet Çelebi’nin idaresinden hoşnut olduğunu belli ederek şehirde yangın çıkarmış; bu muharebeyi de kaybeden İsa Çelebi, bu sefer Kütahya’daki Candaroğlu İsfandiyar Bey’e sığınmıştı…İsa Çelebi, kısa bir süre sonra Edirne’deki Süleymen Çelebi’nin de  teşvikleriyle  İsfandiyar Bey’i ikna etmiş; böylece, Bursa’da güçlenmekte olan Çelebi Mehmet’e karşı diğer Türk beyleri arasında müttefik temasları yapılmış ve nihayetinde Candaroğlu İsfandiyar Bey-Aydınoğlu Cüneyd Bey-Saruhanoğlu Hızır Şah ve Menteşeoğlu İlyas Bey’den oluşan dörtlü bir ittifak kurulmuş; kısa zamanda da 20.000 kişilik bir ordu vücuda getirilmişti.

bodrum kalesi bodrum kalesi 12(Resim 8: Bir Türk birliği, başka bir Türk birliğine taarruz ederken ; temsili ilüstrasyon)

Derken, İsa Çelebi’nin de içinde yeraldığı  Beylik Devletleri müttefik ordusu ile Çelebi Mehmet’in ordusu karşı karşıya gelmiş; muharebeden Çelebi Mehmet galip çıkmış; Saruhanoğlu Hızır Şah öldürülerek beyliği ilhak edilmiş; diğer beyler,  Osmanoğlu Çelebi Mehmet’in hakimiyetini tanımış; İsa Çelebi ise bu sefer Karamanoğullarına iltica etmişti. Karamanoğoğulları, Anadolu’da çok güçlenmiş olan Mehmet Çelebi aleyhtarı hareketlere girişmemeyi tercih ederek, Mehmet Çelebi ile bir anlaşma yapıp İsa Çelebi’yi sınırdışı etmişti. İsa Çelebi, bir müddet atalarının yurdu olan Sultanönü’nde   saklanmış ise de bir hamamdayken 1406 senesinde  Mehmet Çelebi’nin adamları tarafından  boğularak öldürülmüştü. (Bkz-Osmanlı Tarihi1. Cilt Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı; Bkz-Menteşeoğulları-İslam Ansiklopedisi)

bodrum kalesi bodrum kalesi 1(Resim 9: Türk savaşları ve halk; temsili minyatür)

Aynı yıllarda, muhtemelen yukarda aktarılan Türk Beylikleri ittifakından önce, Menteşe Beyliği, dolayısıyla Halikarnas Yarımadası’nı ilgilendiren başka bir gelişme olmuştu.

Timur’la birlikte yeniden beylik devletlerine kavuşan Aydınoğullarının başında Umur Bey(II) vardı.  Bu Umur Bey, Menteşeoğlu İlyas Bey’ in yeğeniydi. Bir başka Aydınoğlu veliaht Cüneyd Bey, güçlü bir orduyla Ayasuluk’a(Selçuk) girince, Umur Bey kaçıp akrabası olan Menteşeoğlu İlyas Bey’ e sığınmıştı. Bunun üzerine İlyas Bey, ordusuyla birlikte Ayasuluk’a yürüyüp şehri yakmış ve yeğeni Umur Bey’i tekrar tahtına oturtmuş(1405); sonra da Cüneyd’in kardeşini esir alıp Menteşe iline götürmüştü. Fakat, Aydınoğulları arasındaki taht mücadelesi bitmemiş; Cüneyd,  1406(?) senesinde Umur’u ortadan kaldırmış ve Aydın Beyliği’ni yeniden eline geçirmişti. Bunun üzerine İlyas Bey onunla anlaş­mak zorunda kalmıştı.

bodrum kalesi bodrum kalesi 2(Resim 10: Türk beylik devleti askerleri; temsili illüstrasyon)

Mehmet Çelebi’nin güçlenmesinden rahatsız olan Süleyman Çelebi, derhal harekete geçerek Rumeli kuvvetlerini toplamış ve Çanakkale üzerinden Anadolu’ya intikal ettirip sonra da  Bursa üzerine yürümüştü. Karşısındaki gücün büyüklüğünü anlayan Mehmet Çelebi ise, Amasya’ya çekilmek mecburiyetinde kalmıştı.  Böylece, Anadolu’daki diğer Türk beylikleri için bu kez başka bir tehlike belirmişti.  Süleyman Çelebi, Ankara üzerinden Amasya’ya çekilmiş olan kardeşi Mehmet Çelebi’nin tâkibine babasının sadrazamı Çandarlı Ali Paşa’yı memur etmişse de, Ali Paşa’nın Ankara’da içki ve eğlence hayatına dalmış, çok geçmeden de  bu şehirde hakkın rahmetine kavuşmuştu…(Bkz-İsmail Hami Dânişmend -İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1)

Osmanoğulları arasındaki taht savaşları bir türlü bitmek bilmemiş; geriye kalan üç veliaht  Süleyman-Musa-Mehmet arasındaki savaşlar 1413’e dek sürmüş;  en son kazanan Mehmet Çelebi, 5 Temmuz’da tahta oturmuştu. Rumeli’nde devlet işlerini yoluna koyan Osmanlı Padişahı’nın daha sonraki ilk işi ise İzmir’i zapetmek olmuştu…

bodrum kalesi bodrum kalesi 3(Resim 11: Bir Türk birliği, taarruz halinde; temsili ilüstrasyon)

Fetret Devri; karmakarışık, anlaması zor  bir devirdir. Bu döneme dair kaynakların nerdeyse hiçbiri birbirini tutmamaktadır. Fazlası için bkz:

Görüldüğü gibi, Timur sonrası 1413’e kadar yukarda ana hatlarıyla aktarılan olaylar içinde  Rodos Şövalyelerinin de içinde yeraldığı İzmir’in fethine yönelik herhangi bir kuşatma, saldırı vb.  vakıası yaşanmamıştır, ta ki Padişah I.Mehmet’in 1414’deki  işgaline kadar.

bodrum kalesi bodrum kalesi 4(Resim 12 :Osmanlı Ordusus’nun İzmir kuşatması, temsili gravür)

Başa dönerek özetleyelim…

Bodrum Kalesi’nin yapımına başlandığı yıl hakkında görüş belirten tarihçiler içinde; “Padişah I.Mehmet, 1414’de İzmir’i işgal ettiği günlerde ona Rodos Şövalyeleri de eşlik etmişti” diyenler de var;  “Şövalyeler zaten ordaydı ve Timur’un yerle bir ettiği  St. Pierre Kalesi’ni tamir edip epey ayağa kaldırmışlardı” diyenler de.  Bu tezlerin ikisi de Osmanlı Padişahı I. Mehmet ile Rodos Şövalyelerinin başı  Philibert De Naillac arasında bir temas, ilişki, görüşme, diyalog vb. yaşandığını varsaymaktadır.

Oysa;

1-“Şövalyeler zaten ordaydı ve Timur’un yerle bir ettiği  St. Pierre Kalesi’ni tamir edip epey ayağa kaldırmışlardı” demek; Rodos Şövalyeleri, ezeli düşmanları olan Aydınoğulları ile barışıktı demektir. Ama bu, tarihi tersten yazmak olur. Ayrıca, bu görüşü destekleyecek tek bir kanıt dahi göstermek mümkün değildir.

2-“Padişah I.Mehmet, 1414’de İzmir’i işgal ettiği günlerde ona Rodos Şövalyeleri de eşlik etmişti” demek; Osmanlı Padişahı I. Mehmet ile Rodos Şövalyelerinin başı  Philibert De Naillac arasında bir görüşme yapılmıştı, dolayısıyla Bodrum’a kale inşa edilmesi bu görüşme ve izin sonrası mümkün olmuştu, anlamına gelir ki; bu yaklaşımın ne kadar yanlış olduğu bu bölümün daha girişinde belirtmiştik.

Bu ve benzeri tezler, orjinal biçimiyle önümüzdeki bölümde ele alınıp yanlışlığı ispat edilecek.

Devam edecek…

Mehmet Çilsal 

bodrum kalesi  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

DOĞA KOLEJİ LGS’DE LİDERLİĞİ KAPTIRMADI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

doğa koleji DOĞA KOLEJİ LGS’DE LİDERLİĞİ KAPTIRMADI… arena do a koleji
doğa koleji DOĞA KOLEJİ LGS’DE LİDERLİĞİ KAPTIRMADI… reklam arena 4

Doğa Koleji 8. sınıf öğrencilerinden, Liseye Geçiş Sınavı’na katılan 27 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. 64 öğrenci ise, sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı.

 Tüm 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin heyecanla beklediği, 1 Haziran Cumartesi 2019 tarihinde gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı. 1 milyon 29 bin öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı’nda, eğitimdeki liderliğini sürdüren ve başarıda sınır tanımayan Doğa Koleji’nin 27 öğrencisi Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerinin LGS’de elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, tüm öğrencilerini tebrik ettiğini ifade etti.

Genel Müdür Lüle, “Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4012 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı; öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır” dedi.

Fen ve Teknoloji Lisesinde 4+1 Eğitim

 Liseye Giriş Sınavları’nda başarı elde eden öğrenciler, Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde %100’e varan burs imkanıyla okuma fırsatı kazanıyor.

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerine ilk yılı İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim olanağı sunuyor. Hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce, 4 saat Almanca, 2 saat “Teknoloji ve Yazılım” ve 2 saat “Teknoloji ve Donanım” dersleri veriliyor.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Fen ve Teknoloji Liseleri’nden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, tüketmek yerine üretmeyi seçen, ülkemizin teknolojik geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. Öğrencilerimiz bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs olanağına sahip olurken, üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebilecekler” dedi.

doğa koleji DOĞA KOLEJİ LGS’DE LİDERLİĞİ KAPTIRMADI…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI… M
aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI… reklam arena 4

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘Sosyal Çalışma Programı’yla Muğlalı lisans ve önlisans öğrencileri kamu kurumlarında maaş karşılığında çalışabilecek. AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete’nin girişimleriyle Muğla ilinin kontenjanı 489’a çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, üniversite öğrencilerinin hayata hazırlanması ve iş bulmalarına yönelik hazırlanan Sosyal Çalışma Programı uygulamaya kondu.

Buna göre, Muğla’da yaşayan lisans ve önlisans öğrencileri yaz tatili boyunca kamu kurum kuruluşlarında ücreti karşılığında çalışabilecek. Çalışmak isteyen öğrenciler İŞKUR hizmet noktaları ya da internet üzerinden başvurarak bu imkandan yararlanmaya hak kazanabilecek.

Muğla’ya daha önce 239 olarak verilen Sosyal Çalışma Programı kontenjanı, AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete’nin girişimleriyle 489’a çıkarıldı. Bunun için Muğla’ya yaklaşık 2 milyon liralık ödenek ayrıldı.

Bir yaz döneminde programın azami süresi 3 ay olacak. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün olacak. Bu yıl yaz dönemi için bu süre 39 gün uygulanacak. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olup, yarım saati dinlenme, haftalık çalışma süresi de 3 gün olacak.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Demir, Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete, üniversite öğrencilerinin hayata atılmasında programın son derece önemli olduğundan söz ederek, Muğla’ya verilen önemden dolayı başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür etti.

aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı MUĞLA’LI ÖĞRENCİLERE DEVLET GARANTİLİ İŞ İMKANI…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… GEKA2
güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… reklam arena 4

Güney Ege Kalkınma Ajansı 118.Yönetim Kurulu Toplantısı, Denizli Valisi Hasan Karahan’ın Başkanlığında ve Muğla Valisi Esengül Civelek’in ev sahipliğinde Muğla Karabağlar Yaylasında 25 Haziran 2019 tarihinde yapıldı.

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI… GEKA1Ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerin değerlendirildiği ve gelecek dönem çalışmaların istişare edildiği toplantıya Kurul Başkanı Denizli Valisi Hasan Karahan ve Kurul üyesi Muğla Valisi Esengül Civelek’in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile Ajans Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda öncelikle, Ajansın geçtiğimiz Şubat ayında ilan ederek yürüttüğü ve 13 Mayıs 2019 tarihinde taahhütnamelerinin teslim alınmasıyla başvuru sürecinin bittiği 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’na değinildi.

Güçlü Sanayi Mali Destek Programı kapsamında Bölgeden 90 adet proje başvurusu yapıldığı, GEKA’dan toplam 44 milyon 380 bin TL destek tutarı talep edildiği ve böylelikle projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 93 milyon 400 bin TL olduğu ifade edildi.

2019 yılı Proje Teklif Çağrısı’nın bir diğer programı olan Temiz Üretim Mali Destek Programında ise Ajansa toplam 29 proje başvurusu gerçekleştirildiği söylendi. Söz konusu 29 proje kapsamında GEKA’dan talep edilen destek tutarının 12 milyon 500 bin TL olduğu ve başvurularda toplam proje bütçesinin yaklaşık 29 milyon TL’ye ulaştığı belirtildi. Projelerin değerlendirme sürecinin devam ettiği 2019 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında ileri ki tarihlerde değerlendirme sürecinin tamamlanacağı ve desteklenmeye hak kazanan projelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi.

Ajansın bir diğer destek mekanizması olan ve 16 Nisan 2019’da kamuoyuna ilan edilen 2019 Yılı Teknik Destek Programına da değinen GEKA Yönetim Kurulu, Mart-Nisan dönemi başvurularının tamamlandığı ve 14 adet Teknik Destek Projesinin değerlendirme sürecini geçtiğini belirtti. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almalarını sağlayan Teknik Destek Programının toplam bütçesinin 1 milyon TL olduğu, Mayıs-Haziran dönemi proje kabullerinin devam ettiği ve yılsonuna kadar devam edecek program için bölgeden uygun proje başvurularının beklendiği de ifade edildi.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı ve 10 Mayıs 2019 tarihinde ilan edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programının konuşulduğu toplantıda, program için toplam bütçenin 2 milyon TL olduğu söylendi. Faaliyet başına desteğin en fazla 200 bin TL olarak belirlendiği programa, Bölgedeki kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği ifade edildi. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Karahan desteklerden faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin GEKA’yı yakından takip etmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Toplantının son bölümünde güdümlü proje destekleri kapsamında yürütülen çalışmalar, proje faaliyetleri ile bu kapsamdaki etkinliklerin değerlendirilerek yapılabilecek faaliyetler ile planlanan program katılımlarının görüşüleceği ifade edildi. Hasan Karahan, Yönetim Kurulu üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederken toplantıda alınacak kararların bölge ve ülke için hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.

 

 

güney ege kalkınma ajansı GEKA YÖNETİMİ 118. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN MUĞLA’DA TOPLANDI…  rmak tantuni turgutreis
Okumaya devam et

Son Haberler