Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

Yayınlanan

açık

bodrum mehmet  ilsal 18

Bodrum St. Peter Kalesi inşaatının 1414-1415’de başlamadığına dair somut kanıtlar.. 1409-1420 arası dönemde Rodos Şövalyeleri neden başsız kalmıştı?

bodrum bodrum kalesi 9(Resim 1: Kale inşaası ; temsili fotoğraf)

Bodrum Kalesi’nin inşaatına tam olarak hangi yılda başlandığına diar muhtelif görüşler bulunmakla birlikte, nerdeyse genel kabul gören “St. Peter Kalesi, 1414-1415’de yapıldı” tezi, birbiriyle örtüşen iki ayrı kökten gelmektedir ve bunlardan biri Osmanlı vakanüvislerine (Mehmet Neşri, Aşıkpaşazade, Hoca  Sadettin Efendi vb.) dayanırken, diğeri  Bizanslı tarihçi Michael Doukas’a dayanmaktadır. Bodrum Kalesi’nin varoluşunu, Osmanlı Padişahı I. Mehmet ile Rodos Şövalyelerinin başı Philibert De Naillac’ın İzmir’de yaptıkları varsayılan görüşmeye bağlayan bu tezin yanlışlığını; Naillac’ın o tarihte İzmir’de değil Avrupa’da olduğunu, böyle bir görüşmenin yapılmasının imkansızlığını, dolayısıyla tarihçilerin yanıldığını geçen bölümlerde belirtmiştik. Bu konunun deyatlı ispatını ilerleyen satırlara bırakıp yukardaki görüşü savunan modern tarihçilerden birkaçına göz atalım:

bodrum bodrum kalesi 10bodrum bodrum kalesi 11(Resim 2: Kale inşaat vinci; ilüstrasyon)  (Resim 3: Kule nöbetçisi; ilüstrasyon)

Prof. Tuncer Baykara : …Çelebi Mehmed onlara Menteşe kıyılarında yer gösterdi. Bunun üzerine şövalyeler 1415’ten itibaren, eski harabeler önünde karaya bitişik gibi duran ada üzerinde bir kale inşasına giriştiler. (Bkz- Türkiye Diyanet Vakfi, İslam Ansiklopedisi cilt: 06; sayfa: 248)

Prof.  İsmail Hakkı Uzunçarşılı : “Çelebi Mehmed İzmir’i, karadan kuşattı, Cüneyd’e îtimadları olmayan Rodos şövalyeleri ile Midilli, Sakız ve Menteşe beyliği donanmaları denizden yardım ettiler; nihayet 10 gün muhasaradan sonra…Çelebi Mehmed, İzmir’in surlarını bir çok yerden yerle beraber etti. Bundan başka Rodos şövalyelerinin yarıya kadar yaptırmış olduğu muazzam kaleyi de bir gece içinde yıktırıverdi…. Çelebi Mehmed, Üstâd-ı âzama; “Karya (Muğla) ve Klikya (Batı Antalya) hudutlarında sana istediğin kadar yer vereyim, oraya git kaleni yap” cevabını verdi. Ustâd-ı âzam bu suretle şimdi Bodrum denilen eski Halikarnas’ta Petroniyon kalesini yaptırdı. (Bkz- Osmanlı Tarihi-1, sayfa 303)

Bu saygın tarihçimiz, Osmanlı Tarihi-1(sayfa 678) eserinde kendi görüşüne aykırı şekilde yabancı bir kaynaktan da alıntı yapmış bu arada: “…Şövalyelerin, altı kadırga ile Karya sahilinde Türklere ait bir kaleyi zapt ile Sen Piyer adını verdiklerini; kayıt ile bunun takribi olarak 1401’de olduğunu beyan ediyor (S. 912).”

1.Rene Grousset :1415’de Bodrum’a yerleşmelerine Çelebi Mehmet tarafından izin verilen Şövalyeler burada günümüzde bile ayakta duran müstahkem bir kale yapmışlardı… (Bkz-J. Rene Grousset, L’ Empire_ du Levant, Paris, 1949, 584-593)

Jean Louis Bacque-Grammont: ‘…geleceğin fatihi Mehmet Çelebi, Grand Master Naillac’a antik Halikarnas sitini bıraktı. Bunu kolayca yaptı; zira kafasını meşgul eden başka şeyler vardı ve bu topraklar Menteşe Beyi Ilyas Beg’den geldigi için ona ait topraklar degildi…’ (Bkz-Prof. Dr. Jean Louis Bacque-Grammont, Bodrum ve St. Jean Şövalyeleri Hakkında, Osmanlı’dan Günümüze Bodrum Sempozyumu)

bodrum bodrum kalesi 13bodrum bodrum kalesi 12(Resim 4: Kale inşaası ; temsili minyatür) (Resim 5: St. Pierre Kalesi Naillac-Fransız Kulesi;temsili ilüstrasyon)

Esasında, tüm bu alıntı görüşlerin orijinal sahibi 1400-1462 yıllarında yaşamış olan Bizanslı Michael Doukas’tır.  Ünlü tarihçi, konumuzla ilgili tam olarak şöyle yazmıştır:

Çelebi Sultan Mehmed İzmir’e gelip şehri muhasara ettiği zaman, Rodos şövalyelerinin büyük üstadı (Naillac) da üç büyük kadırga ile orada bulunuyordu. Bu ‘üstad’ Timur tarafından tahrip edilmiş olan kaleyi Aydınoğlu Cüneyd’in istememesine rağmen, yeniden inşa eylemekteydi…Bu kale yarıdan ziyade yükselmiş idi. Mehmed Çelebi, gece vakti Türkleri göndererek bu kalenin yapılmış olan kısmını yıktırdı. Ertesi sabah, ‘en büyük üstat’ bu hali görünce canı sıkılarak, Türk Padişahına geldi ve birçok sözler söyledi. Bu kalenin Aydınoğulları zamanında Rodosluların parası ile inşa edilmiş olduğunu arzetti; şayet kalenin yeniden inşasına müsaade olunmayacak olursa, Türk hükümdarı ile Papa arasında mücadele doğacağını ve şimal(batı) memleketlerinden büyük kuvvetler gelerek, Osmanlı memleketinin mühim kısmını tahrip edeceklerini bildirdi. Mehmed Çelebi bu sözleri son derece sakin bir şekilde dinledi ve safdilâne bir tarzda cevap verdi.  Timur’un işkence ve eziyetleri Türklerin ruhlarında hala yüksek yer tutuyordu

bodrum bodrum kalesi 14(Resim 6: Rodos Hospitallers Garnizonu; temsili foto)

-”Ey peder, ben dünyada bulunan bütün Hıristiyanlara karşı kerim olmak ve cömertçe hareket etmek arzusundayım. Zaten hükümdarlık bunu icap ettirir. İyi adamlara lütuf ve ihsanda bulunmak, fenaları cezalandırmak ve tebaaya ait menfaati gözetmek vazifemdir. Bu yerlere geldiğim zaman, birçok Müslümanlar buldum. Bunlar pek âkilâne ve hâkimâne beni teşvik ediyorlar ve diyorlar ki, Timur Asya’da hiçbir iyi iş yapmadı ise de, İzmir kalesini harabeye çevirmek suretiyle Ionia’da büyük bir hatıra bırakmıştır. Ioanialılara kul olarak hizmet edenler, bu kaleye iltica ettikleri zaman, hürriyetlerini elde ederlerdi; kara ve deniz yollarında korsan kayıkları ile seyr ve sefer edenler tarafından bunlar köle olarak tutuluyorlardı. Bu suretle şövalyelerle Türkler arasında karada ve denizde, büyük bir düşmanlık doğmuş idi. Bu sebepten dolayı dinsiz olan Timur’un canına rahmet okuyorlardı. Şimdi de sen bana o zalimin yaptığı fena işlerden daha zararlı işler yaptırmak mı istiyorsun? Bunu yapamam. Mamafih hem senin dediğin olsun, hem de Türklerin talebi yerine gelsin. Karia ve Likia hudutlarında sana istediğin kadar yer vereyim. Oraya git ve istediğin gibi kale tesis ve inşa et”

bodrum bodrum kalesi 15(Resim 7: Şövalye toplantısı; temsili foto)

Büyük Üstad, bu sözleri dinledikten sonra, Mehmed Çelebi’ye dedi ki: “Ey Padişah! Senin idaren altında bulunan yerlerden bana yer ver ve beni başkalarına ait başka yerlere havale etme”

 

bodrum bodrum kalesi 1

(Resim 8: Kardinal, piskopos ve papazların Papa’ya biat töreni; gravür)

Bu sözlere karşı Padişah dedi ki: “Sana bana ait yerlerden veriyorum, zaten eyaletini Menteşe’ye ben ihsan eyledim. Binaenaleyh bu hususta müsterih ol.”

Bu muhavereden sonra Büyük Üstad Padişah’tan izin alarak gitti. (Kaynak, Bkz-Dukas, Bizans Tarihi,Çev. Vl.Mirmiroğlu, s. 64 vd.)

Doukas’ın bahsettiği vakıa aslında hiç yaşanmamıştı. Çünkü:

1-Doukas, vakıaya bizzat tanık olmamış, daha sonra yazmıştı; çünkü, kronikçi duyduğunu yazar, belgeye dayanmaz. 19’ncu yy’da yaşamış ünlü tarihçi J. Delaville de Roulx ‘a göre Doukas, Haçlılar Birliği ve onların şövalyelerinden nefret ederdi; bu yüzden hiç objektif değildi. bodrum bodrum kalesi 2(Resim 9: Bölünmüş kardinaller bloku konsülde; gravür)

Üstelik, 1415 tarihin de yaşanan vakıa da ne başka kaynaklar tarafından destekleniyor, ne de kronolojik olarak doğrulanıyor.  Doukas, olayları takiben iki nesil sonra 1453 ile 1462 yılları arasında yazdı. Delaville Roulx, bu yazarın iddialarıyla ilgili akılda tutulması gereken çekinceleri doğru bir şekilde belirtmişti: ‘Bu yazar her zaman Şövalyelere karşı  asla gizlemediği bir nefretle tanıklık etti …ve tarih açısından da yazdıkları çoğu kez sorgulanmalıdır. ” (Bkz-Kaynak: Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction; Monsieur Prof. Jean-Bernard de Vaivre)

bodrum bodrum kalesi 3Resim 10: Grand Master Naillac’ı İtalya’ya görüren gemi; temsili ilüstrasyon)

2-Bodrum Kalesi’nin inşaatına, Doukas’ın yazdığı tarih olan 1414’de başlanmış olması mümkün değildir; çünkü, Prof. Jean-Bernard de Vaivre, 1408 senesinde kale inşaatının önemli ölçüde ilerlediğini(en azından gözetleme ve Kos ile irtibat sağlayacak kadar) ve Rodos Şövalyelerinin başı  Grand Master Philibert De Naillac’ın epey ilerlemiş olan bu yapıyı Haçlılar Birliği Kale-Şato-Kule envanterine kaydettiğini, adını da İzmir Kalesi’ne atfen Castro Sancti Petri koyduğunu; Papalık ile pek çok yazışmalar yaptığını, böylece bir an evvel Avrupadan finansal kaynak temin etmeye çalıştığını belirtmektedir. (Bkz-Kaynak: Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction; Monsieur Prof. Jean-Bernard de Vaivre)                   

3-Konumuzla ilgili olarak, 1406’da Rodos’a yerleşen Floransalı rahip ve seyyah Cristoforo Buondelmonti’nin  bölgede 8 yıl kaldığı ve 1414 lerde çizmiş olduğu Kos-Halikarnas isolario-portalanı en önemli kanıtlar arasındadır. Reimdeki orijinal isolarioda da görüldüğü gibi St. Pierre Kalesi, 3 kulesi de bitmiş bir kaledir.

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/buondelmonti-cristoforo-florence-c-1385-not-before-1430-5546146-details.aspx

bodrum bodrum kalesi 4(Resim 11:Cristoforo Buondelmonti’nin Kos portalanisoloriosu)

4-Baş Şövalye Philibert De Naillac, 1414 senesinde İzmir’de değil, Avrupa’daydı !

Rodos Haçlı Şövalyeleri, tıpkı Osmanlı Beylik Devleti’nin 1402-1413 yılları arasında beysiz, başsız kaldığı fetret dönemine benzer şekilde 1409-1420 yılları arasında Granda Master’sız, başsız kalmıştı.

1378-1417 dönemi Haçlılar Birliği’in bölünme dönemiydi ve sorunlar ayyuka çıkmıştı. 1409’da aynı anda Benedict XIII, Gregory XII, Alexander V  adında 3 Papa oluşmuştu. Bunların herbiri çeşitli ülke kiliselerinin desteklediği kardinaller ile kral, dük, baron gibi feodal güçleri temsil ediyordu. Papa Benedict XIII’ün 1409 itibarıyla süresi bitmişti ve yerine Venedik, İngiltere, Danimarka, Macar, Polonya krallıklarının desteklediği Gregory XII Roma merkezli Papa seçilmişti. Bu blokun seçtiği Papa’yı kabul etmeyen Kastilya, Aragon, Fransa, Napoli, İskoçya vb. krallıklarına bağlı papazların toplantığı Pisa Konseyi’nde ise Alexander V  Papa seçilmişti ve Roma yerine Avignon’u Papalık merkezi ilan etmişti. Almanya, Hollanda, Portekiz vb. den oluşan üçüncü blok ise papalığın tamamen kalkmasını istiyordu.

bodrum bodrum kalesi 5(Resim 12: İkiye bölünmüş papalar bloku tartışma halinde; gravür)

Rodos Şövalyelerinin başı Philibert de Naillac, işte tam bu günlerde bölünmeyi çözsün diye Alexander V  tarafından çağrılmıştı. Şubat 1409’da Rodos’tan yelken açan Naillac, İtalya’ya varır varmaz Papa Alexander V adına Pisa Konseyi’nde görevlendirilmişti. Bu konseye 32 kardinal, 4 patrik, 14 patrik vekili, 12 başpiskopos, çok sayıda piskopos katılmış; ateşli geçen toplantıda taraflar birbirini  karşılıklı sapkınlık, hırsızlık, rüşvet, itaatsizlik, bölücülük vb. ile suçlamıştı. Alexander V’in 1410’da zehirlenerek aniden şüpheli şekilde ölmesi ise ortalığı daha da karıştırmış; Naillac’a yüklenen misyon iyice artmıştı. Bu dönemde  Rodos ile ilgisi nerdeyse kalmamış gibiydi.  

bodrum bodrum kalesi 6(Resim 13: Papaz John Hus’un yakılması; gravür)  

Sonraki yıllar Hristiyan Birliği’ndeki bölünmelerin daha da şiddetlendiği yıllar olmuş; 1414-1418’deki Constans Konsülü dönemi olayları Bohemyalı Papaz John Hus’un çarmıha gerilip yakılmasına kadar tırmanmıştı (1415). Papaz John Hus’un, “Papalık parayla cennet satıyor, ücret karşılığı günahlar bağışlanıyor” şeklindeki eleştirilerine Hıristiyanlığın farklı yorumları eklenmeye başlayınca, giyotin ve katliam sürecine girilmiş; ortaçağ karanlığı denen bu devirde pek çok bilim insanı, din adamı, sanatçı vb. yokedilmiş; ardından gelen reform, rönesans süreci Protestanlığı(Modern Katolik) doğurmuş ve 16’ncı yüzyılda Hristiyan Dünya ikiye bölünmüştü.

bodrum bodrum kalesi 7(Resim 14: Bir grup kardinal ve piskopos teati halinde; gravür)

Philibert de Naillac, Haçlılar Birliği’nin parçalanma sorununa dalıp kendini kaptırınca, Rodos-Levant’a olan ilgisini nerdeyse kaybetmişti. Bölünme meselesinin hemen bitmeyeceğini anlayınca, Berre’deki kendi sarayına yerleşmiş; 1419-1420’de  Rodos’a geri dönmüştü.

Son yıllarda açılmış Malta’daki Rodos arşivleri içinde 1409-1419 arası dönemde Philibert de Naillac’ın Avrupa’da olduğuna dair pek çok yazışma ve döküman  bulunmaktadır.  (Paria, 24 Temmuz, 1410. Cod. 336, f. 139r Fra Philibert de Naillac, G.M., Fra John de Bynnyng’e…Lyons, 30 Ocak, 1415/6 Cod-338, f. 129r Philibert Naillac, G. M., Alexander de Lichton’a… vb)

https://archive.org/stream/bub_gb_BAQMAAAAYAAJ#page/n255/mode/2up/search/naillac

Bu konuda bazı kaynaklar ve linkler aşağıdadır: (Bkz– A History Of Crusaders, 14-15th Century- Editor by Harry W. Hazard- Kenneth M. Setton / BkzMonumens des grands-maîtres de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem Paris-1829 / BkzA problem of conflicting loyalties? The Knights Hospitallers in Scotland in The Later Middle Age by Alan  Macquarrie,M.A) https://archive.org/details/AHistoryOfTheCrusades14th15thC https://www.nexusmagazine.com/articles/doc_view/9-the-criminal-history-of-the-papacy-part-2-of-3https://archive.org/stream/bub_gb_BAQMAAAAYAAJ#page/n255/mode/2up/search/naillac

Görüldüğü gibi, 1409’da İtalya’ya gitmiş olan Rodos Şövalyelerinin başı  Philibert De Naillac ile Osmanlı Padişahı I. Mehmet arasında İzmir’de yapıldığı varsayılan ve  Bodrum Kalesi’nin inşasına yolaçtığı iddia edilen tarihsel vakıanın yaşanmasına imkan ve ihtimal yoktu. Dolayısıyla da, inşaatın 1414-1415’de başlamış olması mümkün değildi.

BODRUM KALESİ’NİN İNŞAATININ BAŞLAMA TARİHİ HAKKINDA DİĞER GÖRÜŞLER: 

1-“Rodos Şövalyeleri, Bodrum Kalesi’ni zaten yapılmış haliyle zapetmişti” diyen tarihçiler: İsmail Hami Dânişmend (Bk-İsmail Hami Dânişmend -İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1, sayfa-230),

2-İnşaata “1402’de başlandı”diyen tarihçi veya kaynaklar: Bartolommeo Turco veya Dalli Sonetti (Bkz-1485’de yayınlanan  “İsolario” adlı eser) https://archive.org/stream/isolario00bart#page/n11/mode/2up,

René-Aubert Vertot(Bkz-The History of The Knights Hospitallers Of St John of Jarusalem ; Edinburg,1757-sayfa 203), Prof. Anthony Luttrell:  (A Luttrel-1978, The Hospitallers in Cyprus Rhodes, Greece and the West),Wikimedia : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodrum_castle_3.JPG

3- İnşaat, “1404-1405’de başladı” diyen arkeolog ve tarihçiler:  Charles Thomas Newton ve R.P. Pullan  (Bkz- A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae by Charles Thomas Newton /  Description Of The Castle Of  St. Peter At Budrum, by R.P. Pullan; London-1863) https://books.google.com.tr /books/about/A_History_of_Discoveries_at_Halicarnassu.html?id=9bxLAAAAcAAJ&redir_esc=y  Dr. Alan V. Murray (Bkz-An Encyclopedia The Crusades, Sayfa 601, Sayfa 601), Prof. Jean-Bernard de Vaivre(Bkz-Le château Saint-Pierre et ses campagnes de construction-Makale)…(Resim12: 1414 Constance Konsülü; gravür)

4-İnşaat, “1407-8’de başladı” diyenler: Dr.Roberto Rossi( The Knights of St John and the Seven Wonders part 1: Kings and Tombs, Knights and Castles, and the rediscovery of Wonder-Museum of the Order of St John-Dr Roberto Rossi, Collections Volunteer) http://museumstjohn.org.uk/knights-st-john-seven-wonders-part-1-kings-tombs-knights-castles-rediscovery-wonder/                        Kenneth M.Setton(Bkz-A History of Crusaders,sayfa310)  https://archive.org/stream/AhistoryOfTheCrusades14th15thC#page/n 9/ mode/2up ; Jonathan Riley-Smith(Bkz-“ The Oxford History of the Crusades); David Nicolle (Bkz- Crusader Castles in Cyprus, Greece and the Aegean 1191-1571,sayfa 170); Ranieri Moore Cavaceppi (Bkz-Fra Sabba da Castiglione: The Self-Fashioning of a Renaissance Knight Hospitaller, sayfa 182); Prof. Anthony Luttrell (1978 tarihli makalesindeki görüşü değişmiştir); Roger Crowley(Bkz-Roger Crowley, İmparatorların Denizi Akdeniz,Türkçe Çeviri Kitap); Prof. Helen J. Nicholson (Bkz-Military Orders . Alan V. Murray, ed. The Crusades. Santa Barbara: Sayfa 825–829.); Prof. Vehbi Günay (Bkz-OSMANLILARIN İZMİR DİYETİ: BODRUM- İzmir Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5 (149-174), 2017) (Bu saygın tarihçimiz, Doukas’tan fazlasıyla alıntı yaptığı aynı makalesinin devamında Padişah I. Mehmet ile Naillac görüşmesinin içeriğini de, tarihini de olumsuzlamamıştır); Doç. Kemal Daşcıoğlu (Bkz- Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslarası Bodrum Sempozyumu-Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Bodrum Kalesi ve Hapishanesi, makale)

Yukardaki tarihlerin hangisi doğru?

Bodrum St. Peter Kalesi’nin inşaatına 1403-1414 yılları arasında başlandığı; ama kesin yılın belirsiz olduğu; bu belirsizliğin ise yazı dizimizin temel sorunsallarından birini teşkil ettiği önceki bölümlerde sık sık belirtilirken, bir yandan da inşaata 1403 senesinde başlandığı tezi aşağıda sayılan kaynaklara dayanarak ispat edilmeye çalışılmıştı;

1-Timur’un Yükselişi ve Batı’nın Diplomatik Cevabı, 1390-1405, Musa Şamil YÜKSEL

2-“Narratıve of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavıjo to the court of Timour, at Samarcand A.D. 1403-1406” Cambridge University Press, Newyork 2009

3-“Timur, Rodos Şövalyeleri ve Batı Anadolu Seferi”- Yahya Başkan

4-“Essai de chronologie des campagnes de construction du château Saint-Pierre Bodrum”, Monsieur Prof. Jean-Bernard de Vaivre.             5- W. Godelevaeum- Aulae Turcicae Othomannicique Imperii, Descriptio, Basle 1564, pp. 126-7: aes abduxit, ex quo Colossus factus fuerat, deiectus, cum cauus esset, inter sculpta saxa collocatus era – but what were the sculpta saxa and were they carried off as spolia as well?

Yukarda sayılan kaynaklar içinde olmayan, fakat Bodrum St. Peter Kalesi’nin inşaatına 1403’de başlandığını ispat eden en somut delil-kaynak ise Rodos Şövalyelerinin başı Philibert de Naillac’in anıt mezarının üç yanında yazan kitabedir. Bu kitabede, Timur’un Asya’yı fethettiği sırada, (yani 1402-3 yılında) Naillac’in, Alman Şövalye Henri Schlegelholt’la beraber korkusuzca Karya’da Halikarnas kalıntılarından kale inşa ettiği yazılıdır:

“A PHILIBERT DE NAILLAC, GRAND-MAITRE DE LA SAINTE ET NOBLE MILICE DE JERUSALEM; A L’İMİTATİON DE HENRİ SCHELEGOLT, CHEVALİER D’ALLEMAGNE, TANDİS QUE TİMUR, ROİ DES SCYTHES, OCCUPAİT L’ASİE, İL A OSÉ ELEVER DES RETRANCHEMENS DANS LA CARIE CONTRE LES BARBARES. DES RUINES D PHILIBERT DE NAILLÀC. MONUMENT  DE   MAL’SOLB,  DANS  HALICARNASSE,   IL A CONSTRUIT UNE CITADELLE ET DES REMPARTS. LA TROİSİÈME İNSCRİPTİON, QUİ OCCUPAİT UNE FACE LATÉRALE, SİGNİFİAİT : IL A DU A SON ÉQUITÉ  D’ÉLEVBR  UNE VILLE NOUVELLE ET D 1 IMPOSER UN FREIN A DBS PEUPLES SUPERBES.”      (Kaynak; MONUMES DES GRANDS-MAITRES M l’ordre DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM, PARİS-1829 by Villeneuve-Trans, Louis François, marquis de, 1784-1850) https://archive.org/stream/bub_gb_BAQMAAAAYAAJ#page/n7/mode/2up/search/Philibert+De+Naillac

bodrum bodrum kalesi 8(Resim 15: Grand Master Philibert De Nallac’ın Rodos’taki mezarı- Rodos Halk Hamamı- by ROTTIERS, Bernard Eugène Antoine-1828)

Özetle; Bodrum Kalesi’nin inşaatına başlama tarihi miladi takvim hesabıyla 1403’tür. Ancak, Hicri takvim hesabını gözönüne alırsak, 1402’nin de inşaatın başlangıç yılı olarak kabul edilmesi gerekir. Bu hesabı, Prof İsmail Hami Dânişmend şöyle yapmıştır:

Zilhicce, Kurban Bayramı ayıdır ve Hicrî takvimde senenin son ayıdır. Ankara-Çubuk Savaşı’nın yapıldığı 1402-Zilhicce, Temmuz ayıydı ve 3 gün sonra 1403’e girilmişti.  İşte bundan dolayı Fetret devrinin başladığı tarih olan Temmuz 1402 senesi, 1403 senesine müsâdiftir (Bkz-İsmail Hami Dânişmend -İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi Cilt 1)

Naillac’ın 1409’da İtalya’ya gitmesine rağmen Rodos başta, Dodecanese’deki(12 Ada) şövalye kalelerinde hayat kaldığı yerden devam ediyordu. Tabii ki Halikarnas St. Pierre Kalesi’nde de… İnşaat durmadığı gibi, bitirilmiş bölümlerde kale içi hayat, başlamıştı bile…

Mehmet Çilsal

Devam edecek…

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BODRUM HABERLERİ

YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0003

Yalıkavakspor Kulübü Kadın Hentbol Takımı evinde oynadığı son maçta İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne 34-43 mağlup oldu. 

Gümbet Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig maçında oyunun başından sonuna kontrolünü elinde tutan İzmir ekibi, ilk yarıyı da 16-24 önde bitirdi.

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0008İkinci devrede de üstün bir oyun oynayan İzmir ekibi, maçı 34-43 kazandı. Maçta en çok gol kaydeden isim ise 9 golle İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nden Sibel Kıcıroğlu oldu.  Yalıkavak, bir sonraki maçını 27 Nisan Cumartesi Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacak.

yalıkavkspor YALIKAVAKSPOR LİGİ YENİLGİYLE TAMAMLADI… DSC 0005

Okumaya devam et

ASAYİŞ

ARACIYLA 150 METRE SÜRÜKLENDİ…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrum kaza ARACIYLA 150 METRE SÜRÜKLENDİ… bodrum kaza

Bodrum’da devrilen hafif ticari araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

Kaza, gece saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi’nde yaşandı. Turgutreis istikametinden Bodrum’a seyir halinde olan 48 BM 149 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.

Refüje çıkan araç devrilip yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif sıyrıklarla kazadan kurtulan sürücünün ilk kontrolleri kaza mahallinde yapıldı. Sürücünün hastaneye gitmeyi reddettiği bildirildi.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 3

2. Lig beyaz gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor, deplasmanda 3-0 yenildiği Amed sportif’i, kendi sahasında aynı skorla, 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. Dakikasında Bodrumsporlu Ozan pasını gole çeviren Şaban’nın vuruşu ofsayt olarak değerlendirildi. Karşılaşma doksan dakika boyunca karşılıklı ataklar ile oynanırken genelde oyuna hakim olan taraf ev sahibi Bodrumspor oldu. Özellikle karşılaşmanın sonlarına doğru Bodrumsporlu oyuncuların yaptıkları ataklar göz doldururken 62 ve 88 inci dakikalarda iki gol atan taraf ev Sahibi takım oldu. Karşılaşmayı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta izleyenler arasında yer aldılar.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 6Karşılaşmanın özellikle ilk 15 dakikası ve ikinci devrenin ilk 10 dakikası sert oynanan karşılaşmada, hakem Yalçın Taşkınfırat uyarılarıyla oyun normalleşti. Bodrumspor aldığı 3 puanla ligde 46 puanla 8.sırada bulunuyor.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 5Stad          : Bodrum İlçe Şehir Stadı
Hakemler : Yalçın Taşkınfırat **, Mücahit Değermenci **, Berkay Daban **

B.B Bodrumspor:
Sadrettin Fırat **, Erkan **, Muhammet **, Şaban Yılmaz ****, Emrecan ***(dk 58 Cem ****), Orhan ***, İzzet ***, Mustafa ** (dk 83 Celal **) ,Seyit Ahmet *** ( dk 74 Özgür **), Ozan **, Özgür **

Amed Sportif:
Mehmet Salih ***, Ercan **, Muhlis** ( dk 70 Hasan **), Gökhan**, Muhammed Burak ** (dk 85 Ali Gaffar *), Mehmet Erkut **( dk 45 erat **), Oğuz **, Berat **, İlyas**, Bünyamin **

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 4Sarı Kartlar:

B.B Bodrumspor : Erkan, Ozan,

Amed Sportif      : Gökan, Bünyamin

Goller                   : B.B Bodrumspor Dk 47 Şaban, Dk 62, 88 Cem

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportif 2Karşılaşmanın önemli pozisyonları şöyle:

Dakika 4: Bodrum sporun sol kanattan geliştirdiği atakta 48 numarayla Ozan sol ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunu yapmak yerine pasını Şaban Yılmaz’a verdi. Genişyürek’in vuruşunu hakem ofsayt olarak değerlendirdi.

Dakika 9: Amedspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde faul oldu. Faul vuruşunu 18 numaralı Gökhan yaptı. Gökhan’ın vuruşunu kaleci Sadrettin Fırat yumruklayarak kurtardı.

Dakika 39: dakika da sol kanattan yaptığı atakla topla ceza sahası dışında buluşan Emre Can ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşu Ahmet kalecisi Mehmet Salih Demircan kurtardı.

bodrumspor BODRUMSPOR, AMED SPORTİF’TEN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI… bodrumspor amed sportifDakika 47: Bodrumspor atağında Amed sporif ceza sahası içerisinde oluşan karambol de topla buluşan Şaban’ın vuruşu Bodrum spora gol getirdi.

Dakika 54: Bodrumsporun sağ kanattan yaptığı atakta Orhan ile Emrecan’ın paslaşması sonucunda topla buluşan Emrecan’nın şutunu kaleci altı pas içerisinden kurtardı.
Dakika 62: Bodrumspor un yaptığı atakta Cem ile Şaban birlikte paslaşarak ceza sahasına taşıdıkları topla buluşan Cem in vuruşu Bodrum spora 2. golü getirdi.

Dakika 73: Amed sportif yaptığı atakta ceza vuruşundan kazandı. Ceza vuruşunu Gökhan’ın sert şutunu Bodrumspor kalecisi kurtardı.

Dakika 85: Bodrumspor atağında ceza yayının önünde topla buluşan Orhan’ın çok sert vuruşu kale direğine çarparak auta çıktı.
Dakika 88: Bodrumspor sol kanattan yaptığı atakta Orhan Aktaş top ile korner çizgisine doğru ilerledi. Orhan’ın yaptığı vuruşla buluşan Cem in oluşan karambolde yaptığı güzel vuruşu Bodrumspor’a 3. golü getirdi.

Okumaya devam et

Son Haberler