Bizimle iletişime geçin

BODRUM HABERLERİ

MUÇEP, STRATEJİK PLAN ÖNERİLERİNİ BÜYÜKŞEHİR’E İLETTİ…

Yayınlanan

açık

muçep MUÇEP, STRATEJİK PLAN ÖNERİLERİNİ BÜYÜKŞEHİR’E İLETTİ… mucep osman gurun ziyareti
muçep MUÇEP, STRATEJİK PLAN ÖNERİLERİNİ BÜYÜKŞEHİR’E İLETTİ… yatu bodrum Corolla 728x150

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Stratejik Plan önerilerini  Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne iletti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin (BŞB) stratejik plan çalışmalarına katılma talebini yazılı olarak bildiren Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), talebine olumlu yanıt verilmesi üzerine, öneri ve yaklaşımlarını içeren raporu BŞB adına süreci yöneten Suat Demir’e iletti.

MUÇEP temsilcileri,  24 Temmuz’da BŞB Başkanı  Osman Gürün’ü ziyaret etmişler ve yeni dönemin Muğla’da demokratik, katılımcı bir yerel yönetim anlayışının yaşam bulacağı bir dönem olmasını, Muğla’nın yerel demokrasi adına örnek bir belediye olmasını arzu ettiklerini dile getirerek Başkan’a başarı dilediler.

MUÇEP  stratejik planlama sürecinde ilk görüşmesini geçtiğimiz hafta BŞB adına süreci yöneten Suat Demir ile gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra son haline getirilen öneriler, 2 Ağustos’ta yazılı olarak BŞB’ye sunuldu.

MUÇEP’in Stratejik Plan’a yaklaşımı:

MUÇEP’in önerilerinin çerçevesini seçim öncesinde  yayımladığı, “Demokratik Yerel Yönetim Ekolojik Kültürün Ayrılmaz Parçasıdır” başlıklı yerel seçim bildirgesi oluşturuyor. BŞB ile yapılan ilk  görüşmede, BŞB’nin stratejik plan sürecinin işleyişine dair iki noktaya vurgu yapıldı:

1) Kent Vizyonu : Stratejik Planlama süreci öncesinde mutlaka bir Kent Vizyonu çalışması yapılmalıdır. Muğlalıların nasıl bir Muğla’da yaşamak istedikleri sorusunun cevabı, Muğla’da yaşayanların en geniş katılımı ile birlikte aranmalıdır. Oluşturulacak bu ortak  kent vizyonu, stratejik planın temelini oluşturmalıdır.

2) Paydaş Analizi: Gerek kent vizyonu, gerek stratejik planlama süreci, Muğlalıların en farklı kesimlerinin temsil edildiği bir süreçte gerçekleştirilmelidir. Bu anlamda tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde, gerçek paydaşların sürece dahil edilmesi için bir paydaş analizi çalışması yapılmalıdır.

MUÇEP’in Stratejik Plan önerileri:

Öneriler beş ana başlık altında yer alıyor: Doğa Koruma, İklim Değişikliğini Azaltma, İklim Değişikliğine Uyum, Halk Sağlığı için Suya ve Sağlıklı Gıdaya Erişim ve Katılımcı Demokratik Belediyecilik

DOĞA KORUMA

İdeal Hedef 1:  Muğla bölgesindeki biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunması

Uygulama Hedefi 1 : Doğal Sit Alanlarının koruma statülerinin düşürülmesine karşı yasal süreçlerin işletilmesi

Uygulama Hedefi 2 : İmar Barışı adı altında kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi

Uygulama Hedefi 3 : Bölgemizin biyolojik zenginliği konusunda farkındalığın arttırılması için ÖÇKB’lerde her yıl şenlikli etkinlikler düzenlenmesi

Uygulama Hedefi 4 : Tüm ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, Biyolojik Çeşitliliği Koruma Eylem Planları yapmalarının sağlanması

Uygulama Hedefi 5 : Başta kıyı bölgelerindeki mahalleler olmak üzere BŞB mücavir alanı içindeki tüm yerleşim alanlarının doğa ve kıyı koruma ilkeleri çerçevesinde imar planlarının tamamlanması

İdeal Hedef 2: Kıyı alanlarında yurttaşların anayasal haklarına ve Kıyı Kanunu’na uygun yerel yönetim hizmetleri verilmesi

Uygulama Hedefi 1 : Kullanım hakkı ilçe belediyelerinde olan plajların ilgili belediyeler tarafından yasalara uygun olarak işletilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Kullanım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olan kıyı alanlarının işletme haklarının ilgili ilçe belediyelerine devredilmesi için yasal ve idari girişimlerde bulunulması

Uygulama Hedefi 3 : Kullanım hakkı ilçe belediyeleri tarafından özel işletmelere kiralanmış olan kıyı alanlarının sözleşme sürelerinin biriminde sözleşmelerin yenilenmeyerek işletme haklarını belediyelerin kendilerinin muhafaza etmesinin sağlanması

Uygulama Hedefi 4 : Ortaca, Ula, Datça, Menteşe, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Milas ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, Kıyı Kanunu’na uygun hizmet üretmek üzere eylem planları oluşturulması

İdeal Hedef 3: Yurttaşların ekolojik farkındalığının arttırılması

Uygulama Hedefi 1 : Kent Konseyleri bünyesinde Çevre Meclislerinin kurulmasının teşvik edilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yaparak iklim değişikliğinin azaltılması, enerji verimliliği, biyolojik çeşitlilik, gereksiz tüketimin azaltılması, yerel tohum ve  yerel gıda üretiminin önemi, çevreyi kirliliğinin azaltılması,  bölgemizin önemli doğa alanları hakkında farkındalığın arttırılması için etkinlikler düzenlenmesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AZALTMA

İdeal Hedef 1: Muğla Bölgesinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının oluşturulması

Uygulama Hedefi 1: Muğla Enerji Sisteminin Analizi, Modellenmesi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının hazırlanması

Uygulama Hedefi 2 : Muğla Bölgesinde iklim değişikliğini ivmelendiren, insan sağlığını tehdit eden, yaşam alanlarını tahrip eden termik santralların faaliyetlerinin sınırlandırılması.

Uygulama Hedefi 3 : Muğla Bölgesinde özellikle köylerin yerleşim ve yaşam alanlarını tehdit eden, tarım alanlarını yok eden/zehirleyen  fosil yakıt maden alanlarının genişlemesine izin verilmemesi, varolan kömür sahalarının kapatılması için yasal girişimlerde bulunulması

Uygulama Hedefi 4 : Termik santrallar yerine enerjinin verimli kullanımı ve alternatif temiz enerji kaynaklarından enerji üretimi için girişimlerde bulunulması. (Topluluk Enerjisi)

Uygulama Hedefi 5 : Karbon emisyonunun düşürülmesi için kent içinde ve ilçeler arasında raylı toplu taşım sistemlerinin oluşturulması

Uygulama Hedefi 6 : Karbon emisyonunun düşürülmesi için kent içinde ve ilçeler arasında güvenli bisiklet yollarının düzenlenmesi

Uygulama Hedefi 7 : Tüm ilçe belediyelerinin BŞB ile eşgüdümlü olarak, birbirleriyle uyumlu, İklim Değişikliğini Azaltma Eylem Planları yapmalarının sağlanması

Uygulama Hedefi 8 : İklim Değişikliğini Azaltma Eylem Planları hazırlanırken 350.org’un hazırladığı İklim İçin Kentler, Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı başlıklı rehberin örnek alınması

İdeal Hedef 2: Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde atık yönetimini sera gazı emisyonu azaltım hedefi doğrultusunda geliştirme

Uygulama Hedefi 1: Muğla ili sınırları içindeki tüm vahşi atık depolama sahalarının ishal edilmesi

Uygulama Hedefi 2: Muğla ili sınırları içinde 2020 ve 2021 de devreye girecek olan Sıfır Atık Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesi için ilçe belediyeleri ile  işbirliği sağlanması

Uygulama Hedefi 3: Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimindeki tüm düzenli atık depolama sahalarında metan gazı geri kazanımının sağlanması

Uygulama Hedefi 4: Muğla ili sınırları içinde sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden oluşan atıkların sera gazı azaltımı hedefi ile bertarafı amacıyla mevcut durum analizlerinin yapılması ve ilgili kurumlarla birlikte tarım ve hayvancılık atık yönetimi için plan oluşturulması

Uygulama Hedefi 5: Muğla ili sınırları içindeki değerli karbon yutak alanları olan Muğla ormanlarının plansız ve kontrolsüz kentleşme, turizm, sanayileşme ve madencilik gibi faaliyetlerden korunması için önlemler alınması

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM

İdeal Hedef 1: Muğla Bölgesinde İklim Değişikliğine Uyum Planlarının oluşturulması

Uygulama Hedefi 1: Muğla ilinin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması

Uygulama Hedefi 1.1: Muğla İlinin iklim değişikliğinden etkilenebilirliğinin ve  uyum ihtiyaçlarının doğal ekosistemler, sosyal yapılar, ekonomik sektörler ve belediye hizmetleri bazında belirlenmesi

Uygulama Hedefi 1.2: Başta Muğla Büyükşehir Belediyesi birimleri olmak üzere, belediye hizmetlerinin birlikte yürütüldüğü tüm kurumların ve Muğla halkının iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığının arttırılması.

Uygulama Hedefi 2: İmar planlarının iklim değişikliğine uyum (deniz seviyesinde yükselme ve sel gibi afetlerde artış risklerine hazırlık) kapsamında özellikle Muğla kıyıları ve nehir havzaları bazında yeniden değerlendirilmesi

Uygulama Hedefi 3: Muğla’nın “su kıtlığı” riskine hazırlanması

Uygulama Hedefi 3.1: İçme ve kullanma suyu temininde kullanılan yerüstü suyu kaynakları için koruma planlarının iklim değişikliğine uyum perspektifinden orta ve uzun vadeli olarak hazırlanması;

Uygulama Hedefi 3.2: Başta içme ve kullanma suyu kaynakları olmak üzere Muğla ili su kaynaklarının iklim değişikliğine uyum perspektifi ile her tür plansız ve kontrolsüz kentleşme, turizm, sanayi ve madencilik baskısından korunması

Uygulama Hedefi 3.3 : Su fakiri bir coğrafyada yaşadığımızın ve tasarruflu kullanma zorunluluğumuz konusunda yurttaşların farkındalığının yükseltilmesi için üniversite ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmaların yürütülmesi

Uygulama Hedefi 4: Muğla ili su ve atıksu altyapısının iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli ortaya çıkacak aşırı hava olaylarına ve sel, taşkın gibi afetlere dayanıklı hale getirilmesi

Uygulama Hedefi 5: Değişen iklim koşullarında halk sağlığının ve sağlıklı gıdaya erişim hakkının güvenceye alınması için ilgili kurumlar ve halkla birlikte sağlık ve tarım sektörlerinde iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi

Uygulama Hedefi 6: Turizm sektörünün iklim değişikliğinden etkilenebilirliğinin belirlenmesi ve sektör temsilcileri ve halk ile birlikte sektörel iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi

HALK SAĞLIĞI İÇİN SUYA VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM

İdeal Hedef 1: İnsan hakkı olan suyunun ticarileştirilmesine karşı, evlerdeki musluklardan maliyeti düşük, içilebilir kalitede su akmasının sağlanması

Uygulama Hedefi 1 : İsale hatlarının iyileştirilerek su temininin maliyetini arttıran kaçakların en aza indirilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Suyun tasarruflu kullanımı için özendirici tedbirler alınması

İdeal Hedef 2: Sağlıklı gıda üretim ve tüketiminin desteklenmesi

Uygulama Hedefi 1 : Yerel tohumla üretilen ürünlerin, satıcı ve alıcı kooperatifleri yaygınlaştırılarak pazarlanmasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

Uygulama Hedefi 2 : Gıda üretiminde kullanılan tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması

Uygulama Hedefi 3 : Yerel tüketimi özendirmek için farkındalık çalışmalarının yapılması

KATILIMCI, DEMOKRATİK BELEDİYECİLİK

İdeal Hedef 1: Halkın karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması

Uygulama Hedefi 1 :  Katılım mekanizması olarak Kent Konseyleri bünyesinde Mahalle Meclislerinin kurulmasının ve işlerlik kazanmasının teşvik edilmesi

Uygulama Hedefi 2 :  Mahalle Meclisleri ile düzenli aralıklarla toplantılar yapılması, meclisler tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

Uygulama Hedefi 3 :  Kadın Meclisleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

Uygulama Hedefi 4 :  Gençlik Meclisleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

Uygulama Hedefi 5 :  MSKÜ öğrenci temsilcilikleri tarafından iletilen sorun, talep ve önerilerin dikkate alınması, gerektiğinde SP uygulamalarının gözden geçirilmesi

İdeal Hedef 2: Belediye yönetiminin şeffaflığının sağlanması

Uygulama Hedefi 1 : Stratejik Plan ve Bütçenin belediyenin web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık hale getirilmesi

Uygulama Hedefi 2 : Stratejik Planın uygulanma sürecinde halkın izleme ve denetleme mekanizmalarının oluşturulması

Uygulama Hedefi 3 : Belediye Meclis toplantılarının internet üzerinden canlı yayınlanması

Uygulama Hedefi 4 : Belediye Meclis kararlarının web sitesinde yayınlanması

Uygulama Hedefi 5 : Belediye ihalelerinin ilan ve sonuçlarının web sitesinde yayınlanması, katılımcılık, muçep, muğla bşb, muğla büyükşehir belediyesi stratejik planı, Muğla Çevre Platformu, stratejik plan, yerel demokrasi

Muğla Çevre Platformu

Okumaya devam et
Sponsorlu
Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ASAYİŞ

HDP EYLEMİNE POLİS GÖZALTI YAPTI…

Yayınlanan

açık

Tarafından

hdp bodrum HDP EYLEMİNE POLİS GÖZALTI YAPTI… hdp bodrum gozalti 3
hdp bodrum HDP EYLEMİNE POLİS GÖZALTI YAPTI… yatu bodrum Corolla 728x150

Bodrum HDP İlçe Örgütü’nün Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine yapılan kayyum atamaları ile ilgili olarak Bodrum belediye Meydanında yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti. 

Müdahale sonucunda 15 kişi gözaltına alındı…

hdp bodrum HDP EYLEMİNE POLİS GÖZALTI YAPTI… hdp bodrum gozalti 1Müdahale sonucunda içlerinde HDP Bodrum İlçe Başkanı Fulya Erdoğan, Mehmet Polat ve CHP’li Talat Aydınlar’ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce Bodrum Emniyet Müdürlüğüne ardından sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Bodrum Belediye meydanında HDP Bodrum ilçe Örgütü tarafından saat 19:00’da basın açıklaması yapılacağını bilgisine ulaşan Bodrum Emniyet Müdürlüğü, saat 18:00’den itibaren Bodrum Belediye Meydanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Muğla Emniyet Müdürlüğünden gelen çevik kuvvet de Bodrum belediye meydanında yerini aldı. Öte yandan gün içerisinde Muğla Valiliği tarafından bir ay süre ile il ve ilçelerde basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı bildirildi. Bodrum Belediye meydanında basın açıklaması yapmak isteyen HDP Bodrum ilçe Başkanlığının Muğla Valiliğinin bu tebligatını almayı kabul etmedikleri öğrenildi.

hdp bodrum HDP EYLEMİNE POLİS GÖZALTI YAPTI… hdp bodrum gozalti 219:00’da bir grup HDP’li tarafından Bodrum belediye meydanı girişinde “Kayyum Darbesine Hayır, Diyarbakır, Mardin, Van Yalnız Değilsiniz” yazılı pankart açıldı. Polis grup liderine, Muğla Valiliği tarafından bir ay süre ile meydanlarda basın açıklaması yapılmasının yasaklandığını sözlü olarak bildirdi. Ancak HDP’liler “Biat Etmeyeceğiz, Korkmuyoruz, Susmayacağız” şeklinde sloganlar atarak meydanda basın açıklaması yapmak için ısrar etti. Emniyet Kuvvetleri kısa bir süre bekledikten sonra göstericileri tek tek gözaltına almaya başladı. Bazı göstericiler polisin gözaltına almasına karşı direnirken, bazıları ise sessizce polis eşliğinde araçlara yöneldiler.

Polis telsizlerinden göstericilere sert müdahale edilmemesi ve özellikle etraftaki turistlerin zarar görmemesi için çok dikkat edilmesi yönünde talimatlar geldiği ve Bodrum Emniyet Müdürü’nün emri ile gözaltı işlemlerinin hemen ardından Çevik Kuvvet ve Resmi üniformalı polislerin meydanı boşaltması dikkat çekti.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Okumaya devam et

BODRUM HABERLERİ

ŞİKAYET YERİNE ÇÖZÜMDE BULUŞMA…

Yayınlanan

açık

Tarafından

can pulak ŞİKAYET YERİNE ÇÖZÜMDE BULUŞMA… can pulak
can pulak ŞİKAYET YERİNE ÇÖZÜMDE BULUŞMA… yatu bodrum Corolla 728x150

Bodrum’dan şikayetler hiç eksilmez.

Şikayetin, tenkidin bir maliyeti, ÖTV’si KDV’si filan yoktur. Öyle olunca, imkan ve imkansızlıklara da kulak asmadan veryansın ederiz. Bundan herkes nasibini alır. Yönetimi de, esnafı da, şöförü de, kaptanı da…

Kimse demez ki, 200 bin kişilik altyapısı çok eksik bir şehirde yazları iki milyon insan ağırlıyoruz. Kış yetmiyor ki, yaza yetişsin imkanlar. Buna rağmen helal olsun bizi yönetenlere, bunca insana huzur içinde tatil yaptırabilmek için canla başla çalışıyorlar. Kaymakamından tutun, Belediye Başkanına, hakiminden tutun savcısına, polisinden tutun jandarmasına, sahil güvenliğinden çöpçüsüne, bekçisine, hele hastanelerimizdeki doktor ve yardımcı sağlık personeline kadar herkes ter döküyor. Eğlence yerleri, restoranlar, gezi teknelerinin personel, kaptan ve mürettebatları, Aydem’ciler, Muski’ciler, aklınıza kim gelirse seferberler.

Bizim toplumun takdir duyguları nedense çalışmaz. Hep eleştiri, hep tenkittir işimiz. En ufak bir açığı yakaladık mı, duman ederiz karşımızdakini. (Vergimizi veriyoruz ya, çalışsınlar kardeşim)diye bakarız hizmetlere. Sağolsunlar, Allah razı olsun diyenimiz pek yoktur. Bütçe yetmiyor, kadro yok, personel sıkıntısı had safhadaymış umurunda mı milletin? Nereden bulurlarsa bulsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, yeter ki işler aksamasın. Doğru da, bu imkanlarla daha doğrusu bu imkansızlıklarla daha iyisini yapmak mümkün değil. Bunu hepimiz bilmeli ve kabul etmeliyiz.

Bu sözlerimden her şeyin tıkırında gittiği anlamı çıkarılmasın. Elbetteki çok sıkıntımız, çok noksanımız, çok eksiğimiz var. Değerlendirmelerimizi bunları da dikkate alarak yaparsak, haksızlık ve vicdansızlık çıtamızı yükseltmemiş oluruz. Suçun yerel yönetimlerde değil, merkez yönetimde yani Ankara’da olduğunu kabul etmeliyiz. Bodrum’a 200 bin kişilik bir bütçeyi yeterli görür, altyapılara gerekli ödenekleri yollamazlar, (sen kendi yağınla kavrul) derlerse, olacağı budur işte. Ne suyu yeter Bodrum’un, ne yolu, ne de temizlik hizmetleri. Buna rağmen helal olsun, Bodrum iyi yönetiliyor. Sadece Bodrum mu, Muğla’nın merkez dahil geneli de bu dar bütçelerle iyi yönetiliyor.

Bodrum’un sıkıntılarını, sorunlarını, problemlerini hepimiz biliyoruz. Toplu şikayet yerine, sesimizi topluca Ankara’ya duyursak, yeterli ödenek istesek, veremiyorlarsa turizmden hazineye kazandırdığımızın onda birini bize ayırmalarını teklif etsek, daha iyi olmaz mı? Böyle bir talepte tüm siyasi görüş sahip ve temsilcilerinin bir araya gelmesi ve demokratik haklarını akıllıca kullanma yolunu seçmesi, daha faydalı olmaz mı sizce? Örneğin tüm Muğla milletvekilleri, yerel yöneticilerimiz, sivil toplum temsilcilerimiz birleşse ve yardım istese Ankara’dan, sonuç alamazlar mı dersiniz? Ankara’yı ve bürokrasiyi iyi bilen ve tanıyan biri olarak söylüyorum, kısa zamanda çok iyi sonuçlar alabiliriz.

Şimdi geliyorum, (elimizdeki imkanlarla bazı işleri çözemez miyiz) konusuna. Çözeriz, yeter ki çözmeye karar verelim. Örneğin trafiği rahatlatabiliriz, TIR’ları ve kamyonları şehre gece yarısı sokabiliriz. Deniz ulaşımı yolunu açabiliriz. Şehrin girişine büyük bir otopark yapabiliriz. Düzenli minibüslerle her yere gidebiliriz ki, gidebiliyoruz artık. Şehirdeki insafsız otopark ücretlerini indirebilir, kontrol edebilir, trafiği aksatan yerlerdekilerin ruhsatlarını iptal edebiliriz. Çöpleri saatinde bırakmayanlara ceza yazabilir, dükkanının önünü temiz tutmayanları önce ikaz edebilir, sonra gerekeni yapabiliriz.

Gelen yabancı turistin, Bodrum’u görmeden seyahat acentaları tarafından kapışılmasını önleyemez miyiz yani? Acentalar imkan bulsalar, otobüslerini vapura sokacaklar. Böyle şey olur mu? Yıllardır yazıyorum, bir-iki mini tren yaptırın, city-bus’ları devreye sokun, gelenler şehri bir görsünler, tanısınlar, esnaftan alışveriş yapsınlar. Bu zor bir iş mi? Karşımızdaki İstanköy (KOS)adasın baksınlar. Mini trenlerle 5-10 euroya gezdiriyorlar şehri. Biz ne yapıyoruz, uçaktan çıkanı otele tıkıyoruz, vapurdan çıkanı acentalar marifetiyle AVM’lere götürüyoruz. Böyle turizm olur mu, Bodrum’u görmeden, tanımadan yolluyoruz turistleri. Buna akıllıca bir çare bulmalıyız.

Hazır esnaftan bahsetmişken, onların da daha kaliteli ve yerel mallar satmalarını, çakma mallara dükkanlarında yer vermemelerini, vitrinlerini daha canlı ve renkli tutmalarını şart koşmalıyız. Restoranların hepsi aynı şeyi satıyorlar, mezeler aynı, yemekler aynı… Oysa millet, yerli-yabancı turistler yerel yemekleri tatmak, Türk mutfağını görmek istiyorlar. Örneğin Kısmet, Karadeniz, Eskiköy, İki Lokma ve Begonvil gibi restoranları çoğaltmalıyız.

Bodrum’un pazarları muhteşem. Yabancı turistler yerlerini bile bilmiyorlar. Bir gidebilseler, o bolluğu, o çeşitleri, o renk cümbüşünü bir görebilseler, ne kadar iyi olur. Pazarlarımız harika ama otoparkları bir rezalet. Bunları düzeltmek için de Ankara’dan yardım almamız gerekmiyor herhalde. Hangi pazarın otoparkına giderseniz gidin, bir kargaşa, bir kavga, bir itiş kakış görürsünüz. Buralara belediye birkaç görevli koysa, iş hallolacak. Bodrum merkez pazarının otoparkı, pazarcıların da araçlarını oraya park etmeleri yüzünden yetmiyor. Yalıkavak Pazarı da öyle, Ortakent  pazarı daha da rezalet… Buna bir çare bulamazlar mı, daha medeni pazaryerleri oluşturamazlar mı?

Biliyor musunuz, Avrupa’nın en modern pazaryerini Konacık Belediyesi yapmıştı. Altında koskoca bir otopark, yürüyen merdivenlerle çıkıyordunuz pazara.Bu muhteşem pazarı mahvettiler. Küçük bir bölümünü Heredot Kültür Merkezi yaptılar, geri kalan kısım yıllardır öylece bomboş duruyor. Ahh bu siyaset, neleri mahvetmedi ki..?

Neyse, mevcut imkanlarla neler yapabiliriz, buna daha fazla kafa yormak lazım. Bunu anlatmaya çalıştım…

 

Okumaya devam et

ASAYİŞ

HAVUZ DA KORKULU ANLAR…

Yayınlanan

açık

Tarafından

rusya HAVUZ DA KORKULU ANLAR… havuz bagulma1
rusya HAVUZ DA KORKULU ANLAR… yatu bodrum Corolla 728x150

Rusya’dan Bodrum’a tatile gelen bir Rus ailenin 12 yaşındaki kızları kaldığı otelin havuzunda ölümden döndü. Komaya giren ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Rus Zvezda televizyonunun aktardığına göre St. Petersburg’dan ailesiyle Türkiye’ye tatil için gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramadı. Son anda birkaç kişinin müdahalesiyle boğulmak üzereyken sudan çıkarılarak Denizli’de bir hastaneye kaldırılan kız, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alınan ve komada olduğu belirtilen kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Önceki gün meydana gelen olaya ilk önce müdahale eden kızın babası oldu. Fakat tek başına kızın kolunu borunun içinden çekemeyince otel personelinden yardıma koşan birkaç kişi boruyu kırarak küçük kızı boğulmak üzereyken havuzdan çıkarmayı başardı. Habere göre derhal Denizli’deki bir hastaneye kaldırılan kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, oteldeki kaza ile ilgili bilgiyi doğruladı. Açıklamada, “Hastane yönetiminin verdiği bilgiye göre doktorların gözetiminde bulunan çocuğun durumu kritik” denildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, Antalya Başkonsolosluğu’nun durumu yakından takip ettiği, hastane yetkilileri, sigorta şirketi ve turizm şirketi ile temas halinde olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından imzalanan anlaşmadaki limitler kapsamında karşılanacağı, turizm şirketininse çeviri hizmeti sağladığı kaydedildi.

Kent yönetiminden ve emniyetten kaza ve soruşturulması ile ilgili resmi bilgi istendiği belirtilen açıklamada, durumun sürekli olarak Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’nun ve Rusya Büyükelçiliği’nin kontrolünde olduğu vurgulandı.

ZAHAROVA’DAN TÜRK YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook’taki sayfasından yaptığı paylaşımda yarın bir konsolosluk yetkilisinin ve sigorta şirketi temsilcilerinin doktorlarla görüşmek ve Rusya’daki sağlık uzmanlarıyla kızın olası tahliyesi konusunda video konferans düzenlemek için Denizli’ye gideceğini belirtti.

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili devrede olduğunu belirten Zaharova, başta Türkiye Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Türk yetkililere tatili böylesine trajik şekilde sonlanan kız için ellerinden gelen desteği vermeleri çağrısında bulundu.

Okumaya devam et

En Çok Okunanlar